اعلان داوطلبی تهیه و تدارک نه قلم تجهیزات ( کمپیوتر و تکنالوژی باب ) پروژه سرک حلقوی کابل

تاریخ نشر: Nov 18, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 10, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

موضوع:اعلان داوطلبی

 عنوان: تهیه و تدارک نه قلم تجهیزات ( کمپیوتر و تکنالوژی باب ) پروژه سرک حلقوی کابل.

  وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک نه قلم تجهیزات ( کمپیوتر و تکنالوژی باب ) پروژه سرک حلقوی کابل.با نمبر تشخیصیه (MOPW/NCB/G/46) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 24 روز تقویمی ارائه نمایند. 

 حصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تدارکات،وزارت فواید عامه، چهارراهی شهیدعبدالحق – مکروریان اول – بلاک اول، منزل دوم، آمریت تدارکات اجناس، مدیریت عمومی تدارکات اجناس- کابل - افغانستان از ساعت 08:00 صبح الی04:00 بعد از ظهر ( اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری ویا از ویب سایت وزارت فواید عامه (WWW.MOPW.GOV.AF) بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ (1397/09/19) ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد.آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

 تضمین آفر:

  مبلغ مجموعی تضین آفر برای تهیه و تدارک نه قلم تجهیزات ( کمپیوتر و تکنالوژی باب ) پروژه سرک حلقوی کابل(25,000)بیست و پنج هزارافغانی  به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

  زمان آفرگشائی:روز دو شنبه 19 قوس 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر.

  آدرس: ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه کابل،بلاک اول،ِ منزل دوم، اطاق جلسات ریاست تدارکات وزارت فواید عامه.