دعوت به داوطلبی باز داخلی پروژه اعمار و بازسازی سرک میمنه الی بلچراغ بخش اول لات اول از کیلومتر (000+0 الی 500+9) با فرش جغلی مربوط به ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب زون شمال

تاریخ نشر: Dec 01, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 23, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی

برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه  تدارکاتی: پروژه  اعمار و بازسازی سرک میمنه الی بلچراغ بخش اول لات اول از کیلومتر (000+0 الی 500+9) با فرش جغلی مربوط به ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب زون شمال، را آغاز نماید.

شماره داوطلبی:  MPW/WB/ARTF-IDA/ARAP/NTH/FRB/034/C2/001

وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا در پروسه داوطلبی باز داخلی، پروژه  اعمار و بازسازی سرک میمنه الی بلچراغ بخش اول لات اول از کیلومتر(000+0 الی 500+9) با فرش جغلی مربوط به ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب زون شمال، اشتراک نمایند.

آفر فوق الذکر را درمقابل پرداخت مبلغ یک هزار (1,000.00) افغانی پول غیر قابل برگشت از تاریخ نشر اعلان الی مورخ 23/دیسمبر/2018 روز یکشنبه ساعت 2:00 بعد از ظهر بدست آورند. طبق قانون وطرزالعمل تدارکات عامه الی موعد آفر گشایی که به تاریخ: 23/ دیسمبر/ 2018 روز یکشنبه ساعت 2:00 بعد از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد تعیین گردیده است. آفرهای که بعد از وقت ضرب الاجل و یا از طریق انترنت ارسال می گردد پذیرفته نمیشود. تضمین آفر مبلغ (2,500,000.00) دو میلیون و پنجصد صد هزار افغانی به شکل گرنتی بانکی اخذ میگردد.

شرایط اهلیت: (داشتن جواز) طبق دستورالعمل برای داوطلبان ذکرشده در شرطنامه.

آدرس توزیع و اخذ آفر ها: مکرویان اول وزارت فوایدعامه ریاست تدارکات منزل دوم