اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 9 قلم وسایل انجنیری مورد ضرورت اداره قوای کار,

تاریخ نشر: Dec 22, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک 9 قلم وسایل انجنیری مورد ضرورت اداره قوای کار تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/43  را به شرکت تجارتی سلطان مختار، شماره جواز شرکت 51055 ،آدرس شرکت حصه اول خیرخانه مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ 2،891،080 دومیلیون و هشتصدو نود و یک هزار و هشتاد افغانی به اساس قرارداد بالمقطع اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.