تهیه و تدارک 59 قلم وسایل وسامان آلات ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و 2 دو پایه جنراتور ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد باالمقطع تحت دو لات

تاریخ نشر: Jan 12, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 02, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان تدارکات
 
عنوان پروژه : تهیه و تدارک  59 قلم وسایل وسامان آلات ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و  2 دو پایه جنراتور ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد باالمقطع تحت دو لات.
 وزارت  فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه و تدارک  59 قلم وسایل وسامان آلات ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و  2دو پایه جنراتور ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد باالمقطع تحت دو لات دارای نمبر تشخیصیه MOPW/NCB/G/44)  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 22  روز تقویمی ارائه نمایند.  
وصول شرطنامه از آدرس: 
 ریاست تدارکات،وزارت فواید عامه، چهارراهی شهیدعبدالحق – مکروریان اول – بلاک اول، منزل دوم، آمریت تدارکات اجناس، مدیریت عمومی تدارکات اجناس- کابل - افغانستان از ساعت 08:00 صبح الی04:00 بعد از ظهر ( اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری ویا از ویب سایت وزارت فواید عامه (WWW.MOPW.GOV.AF) بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ (13 دلو 1397) شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر:
1. برای لات اول مبلغ 36,000 افغانی 
2. برای لات دوم مبلغ  38,000افغانی 
 مبلغ مجموعی تضین آفر برای هر دو لات  ( 74,000) هفتادچهار هزار افغانی   به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.
زمان آفرگشائی: 13 دلو1397 شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر
آدرس: ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه کابل،بلاک اول،ِ منزل دوم، اطاق جلسات ریاست تدارکات وزارت فواید عامه