اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک دو قلم گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها

تاریخ نشر: Jan 16, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 06, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

                                 اعلان تدارکات

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی:

 عنوان: تهیه و تدارک دو قلم گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها).

 وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دو قلم گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها). با نمبر تشخصیه  ((MOPW/98/G-03/NCB  تحت قرارداد چهارچوبی( ارزیابی به اساس قیمت فی قلم) اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه و قانون وطرزالعمل  تدارکات عامه ج.ا.ا بعد  از نشر اعلان الی تاریخ 1397/11/17 ارایه نمایند.

  حصول شرطنامه از آدرس:

ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه، چهار راهی شهید عبدالحق- مکروریان اول ، آمریت تدارکات اجناس، مدیریت عمومی تدارکات اجناس-کابل-افغانستان از ساعت 7:30 صبح الی 03:30 بعد از ظهر(اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری و یا از ویبسایت وزارت فواید عامه ((WWW.MOPW.GOV.AF بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 17/11/1397 ساعت 02:00 بعد از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

 تضمین آفر:

  1. مبلغ مجموعی تضمین آفر برای تهیه و تدارک 30 قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها)؛ (426786)چهار لک و بیست و شش هزارو هفتصدو هشتادو شش افغانی و در صورتیکه صرف برای یک قلم نرخ ارایه گردد تضمین آفر مجموع قلم نرخ داده شده مطابق جدول مندرج شرطنامه عنوانی لست اجناس، محلات تحویلدهی، تحویل گیرندگان، جدول تحویلدهی، مقادیر تضمینات به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

   میعاد قرارداد: یک سال

   زمان آفرگشایی: روز چهارشنبه 17 دلو 1397 ساعت 02:00 بعد از ظهر

   آدرس: ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه کابل بلاک اول منزل دوم، اطاق جلسات ریاست تدارکات وزارت فواید عامه.