اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (3 قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و ریاست اداری و خدمات)

تاریخ نشر: Jan 30, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 23, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی:

عنوان: تهیه و تدارک 3) قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و ریاست اداری و خدمات).

وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 3 قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و ریاست اداری و خدمات). با نمبر تشخصیه ((MOPW/98/G-04/NCB  تحت قرارداد چهارچوبی( ارزیابی به اساس قیمت فی قلم) اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه و قانون وطرزالعمل  تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی تاریخ 1397/12/04 ارایه نمایند.

حصول شرطنامه از آدرس:

ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه، چهار راهی شهید عبدالحق- مکروریان اول ، آمریت تدارکات اجناس، مدیریت عمومی تدارکات اجناس-کابل-افغانستان از ساعت 7:30 صبح الی 03:30 بعد از ظهر(اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری و یا از ویبسایت وزارت فواید عامه ((WWW.MOPW.GOV.AF بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 04/12/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر:

1. مبلغ مجموعی تضمین آفر برای تهیه و تدارک 3 قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و ریاست اداری و خدمات)؛ برای لات اول ریاست حفظ و مراقبت سالنگها مبلغ (۴۲۵،۶۰۰)چهار صدو بیست و پنج هزارو ششصد افغانی و برای لات دوم ریاست اداری و خدمات مبلغ(۲۹۳،۰۰۰) دو صد نود و سه هزار افغانی که مجموعه هر دو لات مبلغ (۷۱۸،۶۰۰) هفتصد و هژده هزار و  ششصد افغانی میباشد و در صورتیکه برای یک یا چند قلم نرخ ارایه گردد تضمین آفر مجموع اقلام نرخ داده شده مطابق جدول مندرج شرطنامه عنوانی لست اجناس، محلات تحویلدهی، تحویل گیرندگان، جدول تحویلدهی، مقادیر تضمینات به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

میعاد قرارداد: یک سال

زمان آفرگشایی: روز شنبه 4 حوت 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه کابل بلاک اول منزل دوم، اطاق جلسات ریاست تدارکات وزارت فواید عامه.