اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 87 قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه)

تاریخ نشر: Jan 30, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 23, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی:

عنوان: تهیه و تدارک 87 قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه).

وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 87 قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه. با نمبر تشخصیه ((MOPW/98/G-05/NCB تحت قرارداد بالمقطع اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه و قانون وطرزالعمل  تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی تاریخ 1397/12/04 ارایه نمایند.

حصول شرطنامه از آدرس

ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه، چهار راهی شهید عبدالحق- مکروریان اول ، آمریت تدارکات اجناس، مدیریت عمومی تدارکات اجناس-کابل-افغانستان از ساعت 7:30 صبح الی 03:30 بعد از ظهر(اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری و یا از ویبسایت وزارت فواید عامه ((WWW.MOPW.GOV.AF بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 04/12/1397 ساعت 02:00 بعد از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر

مبلغ مجموعی تضمین آفر برای تهیه و تدارک 87 قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه  مبلغ (66000) شصت و شش هزار افغانی میباشد  که به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشایی: روز شنبه 4 حوت 1397 ساعت 02:00 بعداز ظهر

آدرس: ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه کابل بلاک اول منزل دوم، اطاق جلسات ریاست تدارکات وزارت فواید عامه.