اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 32 قلم رنگباب پرنتر/فوتوکاپی مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه)

تاریخ نشر: Feb 06, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 27, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی:

عنوان: تهیه و تدارک 32 قلم رنگباب پرنتر/فوتوکاپی مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه).

وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 32 قلم رنگباب پرنتر/فوتوکاپی مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه. با نمبر تشخصیه ((MOPW/98/G-08/NCB تحت قرارداد بالمقطع اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه و قانون وطرزالعمل  تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی تاریخ 1397/12/08 ارایه نمایند.

حصول شرطنامه از آدرس

ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه، چهار راهی شهید عبدالحق- مکروریان اول ، آمریت تدارکات اجناس، مدیریت عمومی تدارکات اجناس-کابل-افغانستان از ساعت 7:30 صبح الی 03:30 بعد از ظهر(اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری و یا از ویبسایت وزارت فواید عامه ((WWW.MOPW.GOV.AF بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 08/12/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر مبلغ مجموعی تضمین آفر برای تهیه و تدارک 32 قلم رنگباب پرنتر/فوتوکاپی مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه  مبلغ ( 46000 چهل و شش هزار) افغانی میباشد  که به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشایی: روز چهارشنبه, 8 حوت 1397, ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: وزارت فواید عامه کابل، معینیت مالی و اداری, اطاق جلسات