اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تعداد 32 قلم وسایل و تکنالوژی شعبات ریاست های اپرات مرکزی وزارت به اساس (قرارداد بالمقطع)

تاریخ نشر: Feb 09, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 03, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

          موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی: 

        عنوان: تهیه و تدارک تعداد 32 قلم وسایل و تکنالوژی شعبات ریاست های اپرات مرکزی وزارت به اساس (قرارداد بالمقطع )   

وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تعداد 32 قلم وسایل و تکنالوژی شعبات ریاست های اپرات مرکزی وزارت. با نمبر تشخصیه      ((MOPW/98/G-11/NCB  تحت قرارداد به اساس (قرارداد باالمقطع ) اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه و قانون وطرزالعمل  تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی تاریخ 1397/12/12 ارایه نمایند.

حصول شرطنامه از آدرس: 

ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه، چهار راهی شهید عبدالحق- مکروریان اول ، آمریت تدارکات اجناس، مدیریت عمومی تدارکات اجناس-کابل-افغانستان از ساعت 7:30 صبح الی 03:30 بعد از ظهر(اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری و یا از ویبسایت اداره محترم تدارکات ملی ((www.npa.gov.af بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 12/12/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر:

مبلغ مجموعی تضمین آفر برای تهیه و تدارک تعداد 32 قلم وسایل و تکنالوژی شعبات ریاست های اپرات مرکزی وزارت ؛ (600,000) ششصد هزار (شش لک) افغانی میباشد که به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

میعاد قرارداد: سه (3) ماه تقویمی

زمان آفرگشایی: روز یک شنبه 12 حوت 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه کابل بلاک اول منزل دوم، اطاق جلسات ریاست تدارکات وزارت فواید عامه.