اعلان تدارکات پروژه ساختمان سرک گردیز لات اول لات دوم لات سوم ولایت پکتیا

تاریخ نشر: Apr 01, 2019

تاريخ خاتمه: Apr 22, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان تدارکات

عنوان پروژه:

لات اول: پروژه ساختمان گردیز الی روحانی بابا، فیز اول، لات اول از کیلومتر 000+00 الی 550+6  به طول 6.55 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیا،

 لات دوم: پروژه ساختمان سرک گردیز الی ولسوالی زرمت فیز سوم لات اول از کیلومتر (000+20 الی 000+30) به طول 10 کیلومتر ولایت پکتیا،

 لات سوم: پروژه ساختمان سرک گردیز الی ولسوالی زرمت فیز چهارم لات اول از کیلومتر (000+30 الی 000+42) به طول 12.00 کیلومتر فرش اسفالت.

 اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت  ترانسپورت (فواید عامه  سابق) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی :

     لات اول: پروژه ساختمان گردیز الی روحانی بابا، فیز اول، لات اول از کیلومتر 000+00 الی 550+6  به طول 6.55 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیا،

 لات دوم: پروژه ساختمان سرک گردیز الی ولسوالی زرمت فیز سوم لات اول از کیلومتر (000+20 الی 000+30) به طول 10 کیلومتر ولایت پکتیا،

 لات سوم: پروژه ساختمان سرک گردیز الی ولسوالی زرمت فیز چهارم لات اول از کیلومتر (000+30 الی 000+42) به طول 12.00 کیلومتر فرش اسفالت،

 که دارای نمبر تشخیصیه  NPA/MOPW/98/W-2433/NCB می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل  تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 24 روز تقویمی ارائه نمایند. 

  وصول شرطنامه از آدرس:

  ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا  تعمیراداره تدارکات ملی، ریاست تحلیل پروژه ها ، منزل اول، (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ   0202/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد  ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

 تضمین آفر:

 آفر شامل"تضمین آفر با استفاده از فورمه تضمین آفر شامل قسمت 9  فورمه های قرارداد و تضمینات صادر شده باشد". مبلغ تضمین آفر برای هر لات قرار ذیل تعیین گردیده است:

 لات اول :

  1. پروژه ساختمان گردیز الی روحانی بابا، فیز اول، لات اول از کیلومتر 000+00 الی 550+6  به طول 6.55 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیا مبلغ(4,000,000)چهار میلیون افغانی میباشد. 

 لات دوم:

  1. پروژه ساختمان سرگ گردیز الی ولسوالی زرمت فیز سوم لات اول از کیلومتر (000+20 الی 000+30) به طول 10 کیلومتر ولایت پکتیا مبلغ(6,000,000)شش میلیون افغانی میباشد.

 لات سوم:

  1.  پروژه ساختمان سرگ گردیز الی ولسوالی زرمت فیز چهارم لات اول از کیلومتر (000+30 الی 000+42) به طول 12.00 کیلومتر فرش اسفالت، مبلغ(7,200,000) هفت میلیون و دوصد هزار افغانی میباشد.

 ضمانت بانکی باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار افر باشد, یعنی مدت 118 روز بعد از تاریخ بازگشایی آفرها قابل اعتبارمی باشد.

 در صورت که داوطلب شرکت مشترک ((JV باشد، تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک (JV) باشد.

 نوت : تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی وسکن آن قابل قبول نیست.

 صرف تضمین بانکی برای هر سه لات قابل تطبیق میباشد.

 زمان آفرگشائی:02   /  02  /1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر.

 آدرس:  اداره امور ج ا ا، اداره تدارکات ملی، سکرتریت آفرگشایی ، منزل اول، تعمیر اداره تدارکات ملی،  اتاق کنفرانس

 نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد.