اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 10 قلم ترکاری باب و 10 قلم خشکه باب مورد ضرورت کودکستان محل کار وزارت ترانسپورت(فواید عامه سابقه) تحت دو لات

تاریخ نشر: Apr 08, 2019

تاريخ خاتمه: Apr 30, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی:

  عنوان: تهیه و تدارک 10 قلم ترکاری باب و 10 قلم خشکه باب مورد ضرورت کودکستان محل کار وزارت ترانسپورت(فواید عامه سابقه) تحت دو لات

 کار وزارت ترانسپورت(فواید عامه سابقه) از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 10 قلم ترکاری باب و 10 قلم خشکه باب مورد  ضرورت کودکستان محل کار وزارت ترانسپورت). با نمبر تشخصیه ((MOPW/98/G-10/NCB  به اساس قرارداد چهارچوبی تحت دو لات اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه و قانون وطرزالعمل  تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی تاریخ 1398/2/10 ارایه نمایند.

 حصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تدارکات، کار وزارت ترانسپورت (فواید عامه سابقه) ، چهار راهی شهید عبدالحق- مکروریان اول ، آمریت تدارکات اجناس، مدیریت عمومی تدارکات اجناس-کابل-افغانستان از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر(اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری و یا از ویبسایت وزارت فواید عامه ((WWW.MOPW.GOV.AF بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 10/2/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

 تضمین آفر:

  1.مبلغ مجموعی تضمین آفر برای لات اول(ترکاری باب) مبلغ ( 14500)چهارده هزارو پنجصد افغانی  و برای لات دوم (خشکه باب) مبلغ (11500) یازده هزارو پنجصد افغانی و برای هردولات مبلغ(26000) بیست و شش هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

  میعاد قرارداد: یک سال

  زمان آفرگشایی: روز سه شنبه 10 ثور 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر

  آدرس: ریاست تدارکات، تالار جلسات معینیتی مالی و اداری ، وزارت ترانسپورت (فواید عامه  سابقه) چهار راهی شهید عبدالحق، مکروریان اول