اعلان تدارکات پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه عمومی شبرغان الی آقچه به طول5.6 کیلومتر در ولایت جوزجان.

تاریخ نشر: Apr 14, 2019

تاريخ خاتمه: May 08, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه عمومی شبرغان الی آقچه به طول5.6 کیلومتر در ولایت جوزجان.

 وزارت ترانسپورت (فواید عامه سابق) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه عمومی شبرغان الی آقچه به طول5.6 کیلومتر در ولایت جوزجان دارای نمبر تشخیصیه MOT/98/W-013/NCB  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 22 روز تقویمی ارائه نمایند.

وصول شرطنامه از آدرس:

چهارراهی شهید عبدالحق، مکرویان اول، وزارت ترانسپورت (فواید عامه سابق)، ریاست تدارکات، صالون کنفرانس های؛ از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 18 ثور 1398 روز چهارشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ 900,000 (نه صد هزار افغانی) به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 18  ثور 1398 روز چهارشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: چهارراهی شهید عبدالحق، مکرویان اول، وزارت ترانسپورت (فواید عامه سابق)، ریاست تدارکات، صالون کنفرانس ها.

نوت: اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد. متن شرطنامه مدار اعتبار است.