اعلان دعوت به داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه عمومی پلخمری الی کندز در طول66.5کیلومتر از جمله طول متذکره (4) کیلومتر در ولایت بغلان

تاریخ نشر: Apr 17, 2019

تاريخ خاتمه: May 11, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی

   عنوان: پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه عمومی  پلخمری الی کندز در طول66.5کیلومتر از جمله طول متذکره (4) کیلومتر در ولایت بغلان.

   وزارت ترانسپورت (فواید عامه سابقه)  ج.ا.ا از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه عمومی     پلخمری  الی کندوز به طول 66.5 کیلومتر ازجمله طول متذکره (4)کیلومتر در ولایت بغلان  با نمبر تشخصیه  ((MOT/98/W-014/NCB اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه و قانون و طرزالعمل  تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی تاریخ 1398/02/21 ارایه نمایند.

   حصول شرطنامه از آدرس:

   ریاست تدارکات، وزارت ترانسپورت، چهار راهی شهید عبدالحق- مکروریان اول ، آمریت تدارکات امور ساختمانی،-کابل-افغانستان از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر (اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری و یا از ویبسایت اداره محترم تدارکات ملی ((www.npa.gov.af بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 21/02/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

  تضمین آفر:

  مبلغ مجموعی تضمین آفر برای پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه عمومی  پلخمری الی کندز در طول66.5کیلومتر از جمله طول متذکره (4) کیلومتر در ولایت بغلان؛ (560,000.00) پنجصد و شصت هزار افغانی میباشد که به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.