اعلان تدارکات، پروژه حفظ مراقبت دورانی مسیر شاهراه عمومی کندز الی علی آباد جلوگیر در طول 35 کیلومتر،

تاریخ نشر: Apr 18, 2019

تاريخ خاتمه: May 12, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: حفظ مراقبت دورانی مسیر شاهراه عمومی کندز الی علی آباد جلوگیر در طول 35 کیلومتر

 وزارت ترانسپورت (فواید عامه سابقه) ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ مراقبت دورانی مسیر شاهراه عمومی کندز الی علی آباد جلوگیر در طول 35 کیلومتر، دارای نمبر تشخیصیه MOPW/98/W-15/NCB اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی تاریخ 22 ثور 1398 ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 آمریت تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدرکات، معینیت مالی و اداری، وزارت ترانسپورت (فواید عامه سابقه)، چهاراهی عبدالحق، مکروریان اول، کابل- افغانستان، از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 22 ثور 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر: مبلغ 1,100,000 (یک میلیونو یک صد هزار افغانی) به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 22  ثور 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اطاق جلسات، وزارت ترانسپورت (فواید عامه سابقه)، چهاراهی عبدالحق، مکروریان اول، کابل- افغانستان

نوت: اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد. متن شرطنامه مدار اعتبار است.