اعلان تدارکات پروژه تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی ریاست اداری و خدمات بابت سال مالی 1398به اساس قرارداد باالمقطع

تاریخ نشر: Apr 21, 2019

تاريخ خاتمه: May 13, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان تدارکات

عنوان: پروژه تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی ریاست اداری و خدمات بابت سال مالی 1398به اساس قرارداد باالمقطع

وزارت ترانسپورت (فواید عامه قبلی) ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی ریاست اداری و خدمات بابت سال مالی 1398به اساس قرارداد باالمقطع.با نمبر تشخیصیه (MOPW/98/G-13/NCB) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 23 روز تقویمی ارائه نمایند. 

حصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تدارکات،وزارت ترانسپورت (فواید عامه قبلی، چهارراهی شهیدعبدالحق – مکروریان اول – تالار معینیت مالی و اداری، آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی، مدیریت عمومی تدارکات اجناس- کابل - افغانستان از ساعت 08:00 صبح الی04:00 بعد از ظهر ( اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری ویا از ویب سایت وزارت ترانسپورت (فواید عامه قبلی)  (WWW.MOPW.GOV.AF) بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ (1398/02/23) ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد.آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه قبل از داوطلبی: قابل تطبیق نیست

تضمین آفر:

مبلغ مجموعی تضین آفر برای پروژه تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی ریاست اداری و خدمات بابت سال مالی 1398به اساس قرارداد باالمقطع. (200,000)  دو صد هزار افغانی به شکل تضمین بانکی ارایه گردد.

زمان آفرگشائی: روز دوشنبه 23 ثور 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: ریاست تدارکات، وزارت ترانسپورت (فواید عامه قبلی) ، کابل، معینیت مالی و اداری، اطاق جلسات معینیت مالی و اداری.