اعلان تدارکات پروژه ساختمان سرک از ولسوالی گلران الی رباط سنگی بطول 10 کیلومتر

تاریخ نشر: May 05, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 02, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

    اعلان تدارکات

عنوان پروژه: پروژه ساختمان سرک از ولسوالی گلران الی رباط سنگی بطول 10 کیلومتر

 موقعیت پروژه : ( ولایت هرات)

 شماره داو طلبی: NPA/MPW/98/W-2370/NCB

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت ترانسپورت (وزارت فواید عامه سابق ) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ,

پروزه ساختمان سرک از ولسوالی گلران الی رباط سنگی بطول 10 کیلومتر،

دارای نمبر تشخیصیه : NPA/MPW/98/W-2370/NCB می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی27) (روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا  تعمیراداره تدارکات ملی، ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها  ، منزل اول، (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 12/3 0/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر:

تضمین آفر با استفاده از فورمه های شامل قسمت 5 فورمه های قرارداد و تضمینات صادر شده باشد". مبلغ  تضمین آفر مبلغ (3,900,000.00) سه میلیون و نه صد هزار افغانی می باشد. می باشد.

مدت تضمین آفر باید 28 روز بیشتر از مدت اعتبار افر باشد, یعنی مدت 118 روز بعد از تاریخ ضرب الا اجل آفرها قابل اعتبار می باشد.

در صورت که داوطلب شرکت مشترک  JVباشد، تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک  JVباشد.

نوت : تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی وسکن آن قابل قبول نیست

زمان آفرگشائی: 12 /  03  /1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس:  اداره امور ج ا ا، اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ، منزل اول، تعمیر اداره تدارکات ملی،  اطاق کنفرانس

نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد و جلسه قبل از داو طلبی بتاریخ01 / /03 1398 ساعت 10 قبل از ظهر در این اداره تدویر میگردد.