اعلان تدارکات (لات اول: قسمت اول ساختمان سرک جانی خیل الی څمکنی از کیلومتر (000+0 الی 504+7) به طول مجموعی) 504+7 (کیلومتر ولایت پکتیا) (لات دوم: قسمت چهارم پروژه ساختمان سرک سید کرم الی تشنک لجه منگل از کیلومتر (000+30) الی (41+017)به طول 11.017 کیلومتر)

تاریخ نشر: May 07, 2019

تاريخ خاتمه: May 27, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان تدارکات

عنوان پروژه:

لات اول: قسمت اول ساختمان سرک جانی خیل الی څمکنی از کیلومتر (000+0 الی 504+7) به طول مجموعی) 504+7 (کیلومتر ولایت پکتیا

لات دوم: قسمت چهارم پروژه ساختمان سرک سید کرم الی تشنک لجه منگل از کیلومتر (000+30) الی (41+017)به طول 11.017 کیلومتر (اسفالت) ولایت پکتیا

شماره داو طلبی NPA/MOPW/98/W-2482/NCB

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت ترانسپورت (وزارت فواید عامه سابق ) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی :

لات اول: قسمت اول ساختمان سرک جانی خیل الی څمکنی از کیلومتر (000+0 الی 504+7) به طول مجموعی) 504+7( کیلومتر ولایت پکتیا

لات دوم:  قسمت چهارم پروژه ساختمان سرک سید کرم الی تشنک لجه منگل از کیلومتر (000+30) الی (41+017)به طول 11.017 کیلومتر (اسفالت) ولایت پکتیا اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی)34 (روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا  تعمیراداره تدارکات ملی، ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها  ، منزل اول، (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ  06/ 3 0/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر:

 مبلغ تضمین آفر برای هر لات قرار ذیل تعیین گردیده است:

آفر شامل"تضمین آفر با استفاده از فورمه تضمین آفر شامل قسمت 9  فورمه های قرارداد و تضمینات صادر شده باشد".

برای لات اول:  (5,200,000)پنج میلیون و دو صد هزار افغانی میباشد

 برای لات دوم:  (10,500,000)ده میلیون و پنجصد هزار افغانی میباشد. 

ضمانت بانکی باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار افر باشد, یعنی مدت 118 روز بعد از تاریخ بازگشایی آفرها قابل اعتبارمی باشد.

در صورت که داوطلب شرکت مشترک ((JV باشد، تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک (JV) باشد.

تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی وسکن آن قابل قبول نیست. صرف تضمین بانکی برای هر دو لات قابل تطبیق میباشد.

زمان آفرگشائی:06 /03  /1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس:  اداره امور ج ا ا، اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ، منزل اول، تعمیر اداره تدارکات ملی،  اطاق کنفرانس

نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد و جلسه قبل از داو طلبی

به تاریخ20  /02  1398 ساعت 10 قبل از ظهر در این اداره تدویر میگردد.