اعلان تدارکاتی تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی

تاریخ نشر: May 09, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 12, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول و دیزل ) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی  برای سه سالدارای نمبر تشخیصه  NPA/MPW/98/G-2478/NCB/REBID اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی( 35 )روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تحلیل پروژه هاوانکشاف برنامه ها، معاونیت مسلکی،اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل اول (ناحیه دوم پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت  8صبح الی 4 بعد از ظهر، ذریعه فلش میموری و یا از ویب سایت www.npa.gov.af,   بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ  22 جوزا 1398  ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

مقدار تضمین آفر  پروژه متذکره قرار ذیل میباشد.

پطرول(لات اول) : تضمین آفر به افغانی بشکل تضمین بانکی مبلغ   142,000 یکصدو چهل و دو هزار افغانی    

دیزل (لات دوم  ) : تضمین آفر به افغانی بشکل تضمین بانکی مبلغ  2,200,000  دو میلیون و دوصد هزارافغانی       

مبلغ تضمین آفر باید به  واحد پولی (افغانی) ویا اسعار دیگر که قابل تبادله باشد پذیرفته میشود و نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنتی    ( تضمین نامه بانکی) میباشد تضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته نمیشود.

میعاد تضمین بانکی آغاز از یوم آفرگشایی باید حد اقل 118 روز اعتبار داشته باشد. در صورت داوطلبب مشترک یا

ارایه میگردد. باشد، تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک (JV)

   نوت : جلسه قبل از داوطلبی بتاریخ  31/02/1398 ساعت 10 قبل از ظهر  جلسه قبل از داو طلبی میباشد.