درخواست برای ابراز علاقمندی، پروژه مطالعات امکان سنجی سروی و دیزاین سرک از ولسوالی گیان الی والسوالی ارگون ولایت پکتیکا..

تاریخ نشر: Nov 28, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 26, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان تدارکاتی

درخواست برای ابراز علاقمندی

 نهاد تدارکاتی

  وزارت فواید عامه 

 تمویل کننده

 دولت افغانستان

 نام پروژه و نمبر تشخیصیه

پروژه مطالعات امکان سنجی سروی و دیزاین سرک از ولسوالی گیان الی والسوالی ارگون ولایت پکتیکا.

onsultancy Servicesژ for Feasibility Study and Detailed Engineering Design  of Urgon-Gayan Paktika Province Road Project with Total Length 34.5 KMand Project Report 

 شماره شناسائی

  MPW/97/Cs-001/QCBS/ICB

 ضرب الاجل برای ارسال  ابراز علاقمندی

 05 جدی 1397  الی ساعت 04:00 بعد از ظهر( به وقت محلی )

آدرس برای ارسال ابراز علاقمندی

 

مشاورین علاقه مند میتوانند اظهارات علاقه مندی شان را به طور کتبی یا به شکل سافت به آدرس ذیل ارسال نمایند:

آمریت تدارکات خدمات مشورتی ، ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه ، منزل دوم ، بلاک اول ، (مکرویان کهنه کابل- افغانستان) از ساعت 08:00 صبح الی04:00 بعد از ظهر

و یا به ایمیل آدرس  abdulhakimadel@gmail.com کاپی آن به:

ahmadabdullah.mustafa@mopw.gov.af

Mustafa.ahmadabdullah@gmail.comnaqib_rasooli23@yahoo.com,

,abdulhakimadel@mopw.gov.afaimalalham@gmail.com,

f.nawrozy@mopw.gov.af

ویب سایت 

مشاورین علاقه مند میتوانند درخواست ابراز علاقه مندی را از ویب سایت www.npa.gov.af و www.mopw.gov.af  بدست بیاورند.  . در صورت بروز کدام مشکل در دریافت اظهار علاقه مندی از ویب سایت، میتوانند با ارسال ایمیل به آدرس  های  ذیل آنرا دریافت نمایند:

abdulhakimadel@gmail.com

aimalalham@gmail.com

Note: For more information download the relavent file:click here