درخواست برای ابراز علاقمندی پروژه مطالعات امکان سنجی سروی و دیزاین سرک از ولسوالی گیان الی والسوالی ارگون ولایت پکتیکا به طول 34.5 کیلو متر

تاریخ نشر: Dec 19, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 19, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان تدارکاتی

درخواست برای ابراز علاقمندی

وزارت فواید عامه

نهاد تدارکاتی

دولت افغانستان

تمویل کننده

پروژه مطالعات امکان سنجی سروی و دیزاین سرک از ولسوالی گیان الی والسوالی ارگون ولایت پکتیکا به طول 34.5 کیلو متر

Consultancy Services for Feasibility Study, Survey and Detailed Engineering Design and Project Report of Urgon-Gayan Paktika Province Road Project with Total Length 34.5 KM

MPW/97/Cs-001/QCBS/ICB

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

 جدی 1397  الی ساعت 04:00 بعد از ظهر( به وقت محلی29

ضرب الاجل برای ارسال  ابراز علاقمندی

مشاورین علاقه مند میتوانند اظهارات علاقه مندی شان را به طور کتبی یا به شکل سافت به آدرس ذیل ارسال نمایند

آمریت تدارکات خدمات مشورتی ، ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه ، منزل دوم ، بلاک اول ، (مکرویان کهنه کابل- افغانستان) از ساعت 08:00 صبح الی04:00 بعد از ظهر

و یا به ایمیل آدرس  abdulhakimadel@gmail.com کاپی آن به

ahmadabdullah.mustafa@mopw.gov.af

Mustafa.ahmadabdullah@gmail.com, naqib_rasooli23@yahoo.com,

,abdulhakimadel@mopw.gov.af, aimalalham@gmail.com,

f.nawrozy@mopw.gov.af

 

آدرس برای ارسال ابراز علاقمندی

مشاورین علاقه مند میتوانند درخواست ابراز علاقه مندی و لایحه وظایف (TOR)را از ویب سایت www.npa.gov.af و www.mopw.gov.af  بدست بیاورند.در صورت بروز کدام مشکل در دریافت اظهار علاقه مندی از ویب سایت، میتوانند با ارسال ایمیل به آدرس  های  ذیل آنرا دریافت نمایند:

abdulhakimadel@gmail.com

aimalalham@gmail.com

سایتویب 

 

یاداشت: برای معلومات بیشتر فایل را دانلود نماید. دانلود...

. فایل...