داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی،(81) قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری وخدمات دارای
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی،(81) قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری وخدمات دارای شماره تشخیصیه (MPW/17/NCB) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را به مبلغ (500) افغانی و یا در حافظه یا فلش میموری از...
Sep 21, 2017 Oct 11, 2017
داوطلبی (6) قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها بابت سال 1396
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (6) قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها بابت سال 1396 اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل (500) افغانی پول غیر قابل برگشت حافظه ویا...
Sep 11, 2017 Oct 02, 2017
پروژه ساختمان اعمار سرک قره باغ الی جاغوری ولایت غزنی به طول 367+30
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت فواید عامه ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد پروژه ساختمان اعمار سرک قره باغ الی جاغوری ولایت غزنی به طول 367+30 کیلومتر تحت شماره داوطلبی...
Sep 10, 2017 Sep 21, 2017
اعلان داوطلبی خریداری و نصب سیستم برق سولری برای استیشن های پروژه خط آهن خواف، ولایت هرات.
وزارت فواید عامه ،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی، ا خریداری و نصب سیستم برق سولری برای استیشن های پروژه خط آهن خواف، ولایت هرات. دارای شماره تشخیصیه (MPW/ARA/2017/NCB/G-007) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را به مبلغ...
Aug 31, 2017 Sep 30, 2017
اعلان داوطلبی خریداری کانکس ها و تجهیزات دفتری تحت دو لات برای پروژه خط آهن خواف، ولایت هرات.
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی، خریداری کانکس ها و تجهیزات دفتری تحت دو لات برای پروژه خط آهن خواف، ولایت هرات دارای شماره تشخیصیه (MPW/ARA/2017/NCB/G-009) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را به مبلغ...
Aug 31, 2017 Sep 30, 2017
اعلان داوطلبی اعمار سایه بان و نصب فنس برای استیشن های پروژه خط آهن خواف ولایت هرات.
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی، اعمار سایه بان و نصب فنس برای استیشن های پروژه خط آهن خواف، ولایت هرات. دارای شماره تشخیصیه (MPW/ARA/2017/NCB/w-008) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را به مبلغ (500)...
Aug 31, 2017 Sep 30, 2017
تهیه و تدارک کارتریج ها برای سال 2017دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا.
موضوع: تهیه و تدارک کارتریج ها برای سال 2017دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا. MPW/WB/ARTF/IDA/ARAP/OPS/KBL/KBL/026/C2/002 برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا (برنامه) از تمام داوطلبان واجد شرایط...
Aug 09, 2017 Aug 20, 2017
تهیه و تدارک قرطاسیه باب برای سال 2017 دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا.
MPW/JICA-GOV/NRAP/OPS/KBL/KBL/001/C2/013شماره: برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا (برنامه) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا در پروسه تهیه و تدارک قرطاسیه باب برای سال 2017 دفتر برنامه اشتراک نمایند....
Aug 08, 2017 Aug 16, 2017
اعمار و ساختمان 133.3 متر پل آهن کانکریتی و بند آب گردان سابو در مسیر سرک کشم الی سرک تالقان بالای دریای شاخان دره (پل شاخان دره) ولایت تخار زون شمال شرق
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت محترم فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار و ساختمان 133.3 متر پل آهن کانکریتی و بند آب گردان سابو در مسیر سرک کشم الی سرک تالقان بالای دریای شاخان دره (پل شاخان دره)...
Jul 09, 2017 Aug 08, 2017
برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی (پل دوم هارون خیل) بالای دریای توری اوبه به طول 40 متر، ولایت خوست، زون جنوب شرق ، را اغاز نماید
برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی (پل دوم هارون خیل) بالای دریای توری اوبه به طول 40 متر، ولایت خوست، زون جنوب شرق ، را اغاز نماید. شماره داوطلبی:...
Jul 04, 2017 Jul 30, 2017
صفحه 10 از 32