داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعمار و بازسازی سرک دره سرخ از دوراهی ملکوله الی بیغمک فیز اول لات اول از 000+0 الی 000+12 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پروان زون کابل
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه اعمار و بازسازی سرک دره سرخ از دوراهی ملکوله الی بیغمک فیز اول لات اول از 000+0 الی 000+12 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پروان زون...
May 23, 2017 Jun 12, 2017
باز سازی پل (آهن کانکریتی) به طول 80 متر بالای دریای متون از لکن الی مرکز خوست قریه بدیخیل ولایت خوست زون جنوب شرق
اداره تدارکات ملی به نماینده گی برنامه ملی راه سازی روستایی، وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه باز سازی پل (آهن کانکریتی) به طول 80 متر بالای دریای متون از لکن الی مرکز خوست قریه بدیخیل ولایت خوست...
May 23, 2017 Jun 14, 2017
ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به مقدار 4000 لیتر مبلایل ایلف 50x20 با کیفیت ضرورت دارد.
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا در پروسه داو طلبی از داخلی مقدار (4000) لیتر مبلایل ایلف 50x20 با کیفیت اشتراک نموده آفرهای سر بسته خویشرا مطابق شرطنامه به لسان دری که در مقابل پرداخت مبلغ (1500) افغانی پول غیر...
May 16, 2017 Jun 05, 2017
تهیه و تدارک کارتریج ها برای سال 2017دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا.
تهیه و تدارک کارتریج ها برای سال 2017دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا. MPW/WB/ARTF/IDA/ARAP/OPS/KBL/KBL/026/C2/002 برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا (برنامه) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می...
May 10, 2017 May 30, 2017
باز سازی سرک از گردیز الی زرمت، فیز اول، لات اول از نقطه 000+0 الی 000+20 کیلو متر فرش اسفالت ولایت پکتیا، زون جنوب شرق
عنوان پروژه :باز سازی سرک از گردیز الی زرمت، فیز اول، لات اول از نقطه 000+0 الی 000+20 کیلو متر فرش اسفالت ولایت پکتیا، زون جنوب شرق اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فوابد عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
May 08, 2017 Jun 07, 2017
اعمار و بازسازی سرک دربابا الی غنی خیل از کیلومتر (000+11 الی 607.81+23) فرش اسفالت ولایت ننگرهار زون شرق
عنوان پروژه: اعمار و بازسازی سرک دربابا الی غنی خیل از کیلومتر (000+11 الی 607.81+23) فرش اسفالت ولایت ننگرهار زون شرق، اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه...
May 08, 2017 Jun 10, 2017
بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز اول لات اول از نقطه 000+0 الی 000+10 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیکا زون جنوب شرق
عنوان پروژه: بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز اول لات اول از نقطه 000+0 الی 000+10 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیکا زون جنوب شرق، اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
May 06, 2017 Jun 05, 2017
بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیزدوم لات اول از نقطه 000+10 الی 388+21 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیکا زون جنوب شرق
عنوان پروژه: بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیزدوم لات اول از نقطه 000+10 الی 388+21 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیکا زون جنوب شرق اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
May 02, 2017 May 29, 2017
ساختمان سرک دهنه آبدره از 000+10 الی 000+20 کیلومتر (فیز دوم)به طول مجموعی 10.00 کیلومتر با فرش جغلی، ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک
عنوان پروژه: :ساختمان سرک دهنه آبدره از 000+10 الی 000+20 کیلومتر (فیز دوم)به طول مجموعی 10.00 کیلومتر با فرش جغلی، ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا...
May 02, 2017 May 31, 2017
اعمار و بازسازی سرک ازپل مشتان الی بختیگان(دوبستی) بخش اول لات اول از0+000الی000+8 کیلومتر فرش اسفالت (بشمول یک پایه پل آهن کانکریتی بطول 20 متر)ولسوالی فرخار ولایت تخار شمال شرق
عنوان پروژه: :اعمار و بازسازی سرک ازپل مشتان الی بختیگان(دوبستی) بخش اول لات اول از0+000الی000+8 کیلومتر فرش اسفالت (بشمول یک پایه پل آهن کانکریتی بطول 20 متر)ولسوالی فرخار ولایت تخار شمال شرق اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه...
May 01, 2017 May 30, 2017
صفحه 10 از 30