داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تدارکات لات اول از کیلومتر 000+0 الی کیلومتر 766.6+11 ( به طول مجموعی 766.6+11 کیلومتر) لات دوم ازکیلومتر 766.6+11 الی 700+22( به طول مجموعی 570+10 کیلومتر) .
اعلان تدارکات عنوان پروژه:: پروژه ساختمان سرک کنر الی نورستان: لات اول از کیلومتر 000+0 الی کیلومتر 766.6+11 ( به طول مجموعی 766.6+11 کیلومتر) لات دوم ازکیلومتر 766.6+11 الی 700+22( به طول مجموعی 570+10 کیلومتر) . شماره داو...
Apr 13, 2019 May 12, 2019
اعلان تدارکاتی مسیر شاهراه عمومی مهترلام – سرخکان در طول 20 کیلومتر از جمله طول متذکره (4) کیلومتر آن حفظ و مراقبت دورانی
اعلان تدارکات عنوان پروژه: مسیر شاهراه عمومی مهترلام – سرخکان در طول 20 کیلومتر از جمله طول متذکره (4) کیلومتر آن حفظ و مراقبت دورانی وزارت ترانسپورت (فواید عامه سابق) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...
Apr 13, 2019 May 08, 2019
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 10 قلم ترکاری باب و 10 قلم خشکه باب مورد ضرورت کودکستان محل کار وزارت ترانسپورت(فواید عامه سابقه) تحت دو لات
موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی: عنوان: تهیه و تدارک 10 قلم ترکاری باب و 10 قلم خشکه باب مورد ضرورت کودکستان محل کار وزارت ترانسپورت(فواید عامه سابقه) تحت دو لات کار وزارت ترانسپورت(فواید عامه سابقه) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید...
Apr 08, 2019 Apr 30, 2019
اعلان تدارکات پروژه ساختمان سرک گردیز لات اول لات دوم لات سوم ولایت پکتیا
اعلان تدارکات عنوان پروژه: لات اول: پروژه ساختمان گردیز الی روحانی بابا، فیز اول، لات اول از کیلومتر 000+00 الی 550+6 به طول 6.55 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیا، لات دوم: پروژه ساختمان سرک گردیز الی ولسوالی زرمت فیز سوم لات اول از...
Apr 01, 2019 Apr 22, 2019
اعلان تدارکات پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 62 قلم قرطاسیه باب و لوازم دفتری مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت ترانسپورت
اعلان تدارکات وزارت ترانسپورت ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 62 قلم قرطاسیه باب و لوازم دفتری مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت ترانسپورت. با نمبر تشخصیه ((MOPW/98/G-07/NCB تحت قرارداد...
Apr 01, 2019 Apr 22, 2019
اعلان تدارکات اعمار سرک از ولسوالی سید کرم الی تشنگ ولسوالی لجه منگل
اعلان تدارکات عنوان پروژه: اعمار سرک از ولسوالی سید کرم الی تشنگ ولسوالی لجه منگل . اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت ترانسپورت (فواید عامه) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی : قسمت اول ساختمان پروژه سرک از...
Mar 27, 2019 Apr 18, 2019
اعلان تدارکات پروژه قسمت دوم ساختمان سرک جاغوری الی قره باغ ولایت غزنی از 367.90+30 الی 148.57+48 به طول 17+780.67 کیلومتر
اعلان تدارکات عنوان پروژه: پروژه قسمت دوم ساختمان سرک جاغوری الی قره باغ ولایت غزنی از 367.90+30 الی 148.57+48 به طول 17+780.67 کیلومتر . اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در...
Mar 25, 2019 Apr 16, 2019
اعلان تدارکات تهیه و تدارک تیل و روغنیات مورد ضرورت پروژه ( حفظ و مراقبت سرک هرات – کندهار شروع از هرات هوتل الی پشتون پل – سکشن اول بطول 5.2Km و سرک پوهنتون بطول 1Km).
اعلان تدارکات عنوان: تهیه و تدارک تیل و روغنیات مورد ضرورت پروژه ( حفظ و مراقبت سرک هرات – کندهار شروع از هرات هوتل الی پشتون پل – سکشن اول بطول 5.2Km و سرک پوهنتون بطول 1Km). وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط...
Mar 25, 2019 Apr 17, 2019
اعلان تدارکات ترمیم پل (پل باسکه) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.6 متر.
اعلان تدارکات عنوان پروژه : ترمیم پل (پل باسکه) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.6 متر. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم پل (پل باسکه) در مسیر شاهراه...
Mar 23, 2019 Apr 17, 2019
اعلان تدارکات ترمیم یک پایه پل (غثی رباط) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.6 متر
اعلان تدارکات عنوان پروژه: ترمیم یک پایه پل (غثی رباط) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.6 متر. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم یک پایه پل (غثی رباط)...
Mar 23, 2019 Apr 16, 2019
صفحه 2 از 33