داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تعداد 32 قلم وسایل و تکنالوژی شعبات ریاست های اپرات مرکزی وزارت به اساس (قرارداد بالمقطع)
موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی: عنوان: تهیه و تدارک تعداد 32 قلم وسایل و تکنالوژی شعبات ریاست های اپرات مرکزی وزارت به اساس (قرارداد بالمقطع ) وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و...
Feb 09, 2019 Mar 03, 2019
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 32 قلم رنگباب پرنتر/فوتوکاپی مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه)
موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی: عنوان: تهیه و تدارک 32 قلم رنگباب پرنتر/فوتوکاپی مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه). وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 32 قلم رنگباب...
Feb 06, 2019 Feb 27, 2019
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 87 قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه)
موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی: عنوان: تهیه و تدارک 87 قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه). وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 87 قلم ادویه جات مورد...
Jan 30, 2019 Feb 23, 2019
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (3 قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و ریاست اداری و خدمات)
موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی: عنوان: تهیه و تدارک 3) قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و ریاست اداری و خدمات). وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 3 قلم...
Jan 30, 2019 Feb 23, 2019
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 30) قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها
اعلان تدارکات موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی: عنوان: تهیه و تدارک 30) قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها). وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 30 قلم مواد...
Jan 16, 2019 Feb 06, 2019
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک دو قلم گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها
اعلان تدارکات موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی: عنوان: تهیه و تدارک دو قلم گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها). وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دو قلم گوشت مورد...
Jan 16, 2019 Feb 06, 2019
تهیه و تدارک 59 قلم وسایل وسامان آلات ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و 2 دو پایه جنراتور ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد باالمقطع تحت دو لات
اعلان تدارکات عنوان پروژه : تهیه و تدارک 59 قلم وسایل وسامان آلات ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و 2 دو پایه جنراتور ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد باالمقطع تحت دو لات. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان...
Jan 12, 2019 Feb 02, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 9 قلم وسایل انجنیری مورد ضرورت اداره قوای کار,
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک 9 قلم وسایل انجنیری مورد ضرورت اداره قوای کار تحت شماره تشخیصیه...
Dec 22, 2018 -
درخواست برای ابراز علاقمندی پروژه مطالعات امکان سنجی سروی و دیزاین سرک از ولسوالی گیان الی والسوالی ارگون ولایت پکتیکا به طول 34.5 کیلو متر
اعلان تدارکاتی درخواست برای ابراز علاقمندی وزارت فواید عامه نهاد تدارکاتی دولت افغانستان تمویل کننده پروژه...
Dec 19, 2018 Jan 19, 2019
دعوت به داوطلبی باز داخلی پروژه اعمار و بازسازی سرک میمنه الی بلچراغ بخش اول لات دوم از کیلومتر (500+9 الی 898+18) با فرش جغلی مربوط به ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب زون شمال
( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه تدارکاتی: پروژه اعمار و بازسازی سرک میمنه الی بلچراغ بخش اول لات دوم از کیلومتر (500+9 الی 898+18) با فرش جغلی...
Dec 01, 2018 Dec 25, 2018
صفحه 2 از 32