داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ریاست ح.م سالنگها وزارت فواید به تعداد (11) قلم البسه باب مختلف النوع ضرورت دارد
ریاست ح.م سالنگها وزارت فواید به تعداد (11) قلم البسه باب مختلف النوع ضرورت دارد ... برای معلومات مبیشتر سند داوطلبی را داونلود نمائید
Oct 22, 2014 Nov 14, 2014
ریاست اداری او خدمات وزارت فواید عامه به تعداد(9744) گاز مایع ضرورت دارد
ریاست اداری او خدمات وزارت فواید عامه به تعداد(9744) گاز مایع ضرورت دارد
Oct 12, 2014 Nov 03, 2014
قرار است پروژه فراه الی لاش جوین DBST باز سازی سرک موجوده بخش اول از ...
قرار است پروژه فراه الی لاش جوین DBST باز سازی سرک موجوده بخش اول از ...
Sep 13, 2014 Oct 04, 2014
قرار است ساختمان پل آهن کانکریتی pre- stressed به طول 162 متر بالای در پای هریرود ولسوالی اوبی پل ...
قرار است ساختمان پل آهن کانکریتی pre- stressed به طول 162 متر بالای در پای هریرود ولسوالی اوبی پل ...
Sep 08, 2014 Sep 28, 2014
قرار است پروژه ساختمان سرک از پایان آب الی باشاران ( عرب انجیل ولایت هرات در دوبخش ....
قرار است پروژه ساختمان سرک از پایان آب الی باشاران ( عرب انجیل ولایت هرات در دوبخش ....
Sep 07, 2014 Sep 27, 2014
قرار است پروژه ساختمان سرک مرکز کندز حضرت سلطان الی سرک خان آباد قسمت اول به طول ....
قرار است پروژه ساختمان سرک مرکز کندز حضرت سلطان الی سرک خان آباد قسمت اول به طول .... برای معلوامات بیشتر
Sep 02, 2014 -
قرار است پروژه سنگ کاری باقی مانده کنار سرک از دروازه پل چرخی الی دروازه لغمان به طول 72 کیلومتر
قرار است پروژه سنگ کاری باقی مانده کنار سرک از دروازه پل چرخی الی دروازه لغمان به طول 72 کیلومتر ... برای معلومات بیشتر
Sep 02, 2014 -
دعوت به داوطلبی
دعوت به داوطلبی عنوان دعوت به داوطلبی: {پروژه ساختمان سرک امام شش نور ولایت هرات به طول 20.819 کیلومتر } وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت می نمايد تا در پروسه داوطلبی باز پروژه ساختمان سرک امام شش نور ولایت هرات به طول...
Aug 24, 2014 Sep 13, 2014
اداره NRAP وزارت فواید عامه به تعداد (5) قلم اجناس و تکنالوژی باب ضرورت دارد
اداره NRAP وزارت فواید عامه به تعداد (5) قلم اجناس و تکنالوژی باب ضرورت دارد ....... برای معلومات بیشتر سند داوطلبی را داونلود نمائید
Aug 10, 2014 -
پروژه ساختمان سرک از مرکز کندز حضرت سلطان الی سرک خان آباد قسمت اول به طول 000+0 To 820+11 کیلومتر
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت می نمايد تا در پروسه داوطلبی باز پروژه ساختمان سرک از مرکز کندز حضرت سلطان الی سرک خان آباد قسمت اول به طول 000+0 To 820+11 کیلومتر
Aug 05, 2014 Aug 24, 2014
صفحه 29 از 32