داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تدارکات ترمیم یک پایه پل (پل سنگر مانده) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 42 متر
اعلان تدارکات عنوان پروژه : ترمیم یک پایه پل (پل سنگر مانده) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 42 متر. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم یک پایه پل (پل...
Mar 23, 2019 Apr 18, 2019
اعلان تدارکات ترمیم یک پایه پل (پل زیارت آخند زاده صاحب) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 33.60 متر
اعلان تدارکات عنوان پروژه: ترمیم یک پایه پل (پل زیارت آخند زاده صاحب) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 33.60 متر. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم یک...
Mar 23, 2019 Apr 18, 2019
اعلان تدارکات ترمیم یک پایه پل (پل نوی کلی) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.6 متر
اعلان تدارکات عنوان پروژه: ترمیم یک پایه پل (پل نوی کلی) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.6 متر وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم یک پایه پل (پل نوی...
Mar 23, 2019 Apr 15, 2019
اعلان تدارکات ترمیم یک پایه پل (پل عظمت) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 17.7 کیلومتر
اعلان تدارکات عنوان پروژه: ترمیم یک پایه پل (پل عظمت) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 17.7 کیلومتر. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم یک پایه پل (پل عظمت)...
Mar 23, 2019 Apr 17, 2019
اعلان تدارکات ترمیم یک پایه پل (پل زاره نورک) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.65 متر
اعلان تدارکات عنوان پروژه: ترمیم یک پایه پل (پل زاره نورک) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.65 متر. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم یک پایه پل (پل...
Mar 23, 2019 Apr 14, 2019
تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگهابه اساس قرارداد چهارچوبی
عنوان پروژه: تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگهابه اساس قرارداد چهارچوبی اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دو...
Mar 20, 2019 Apr 10, 2019
اعلان تدارکات اضافه کاری سرک شرق دریای تنگی چشمه شفا ولسوالی شولگره ولایت بلخ از کیلومتر ( 000+0 الی 8282+1) به طول مجموعی 1.8282 کیلومتر فرش اسفالت
اعلان تدارکات عنوان پروژه:اضافه کاری سرک شرق دریای تنگی چشمه شفا ولسوالی شولگره ولایت بلخ از کیلومتر ( 000+0 الی 8282+1) به طول مجموعی 1.8282 کیلومتر فرش اسفالت. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
Mar 19, 2019 Apr 09, 2019
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تعداد 32 قلم وسایل و تکنالوژی شعبات ریاست های اپرات مرکزی وزارت به اساس (قرارداد بالمقطع)
موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی: عنوان: تهیه و تدارک تعداد 32 قلم وسایل و تکنالوژی شعبات ریاست های اپرات مرکزی وزارت به اساس (قرارداد بالمقطع ) وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و...
Feb 09, 2019 Mar 03, 2019
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 32 قلم رنگباب پرنتر/فوتوکاپی مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه)
موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی: عنوان: تهیه و تدارک 32 قلم رنگباب پرنتر/فوتوکاپی مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه). وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 32 قلم رنگباب...
Feb 06, 2019 Feb 27, 2019
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 87 قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه)
موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی: عنوان: تهیه و تدارک 87 قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه). وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 87 قلم ادویه جات مورد...
Jan 30, 2019 Feb 23, 2019
صفحه 3 از 33