داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی باز داخلی پروژه اعمار و بازسازی سرک میمنه الی بلچراغ بخش اول لات اول از کیلومتر (000+0 الی 500+9) با فرش جغلی مربوط به ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب زون شمال
( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه تدارکاتی: پروژه اعمار و بازسازی سرک میمنه الی بلچراغ بخش اول لات اول از کیلومتر (000+0 الی 500+9) با فرش جغلی...
Dec 01, 2018 Dec 23, 2018
درخواست برای ابراز علاقمندی، پروژه مطالعات امکان سنجی سروی و دیزاین سرک از ولسوالی گیان الی والسوالی ارگون ولایت پکتیکا..
اعلان تدارکاتی درخواست برای ابراز علاقمندی نهاد تدارکاتی وزارت فواید عامه تمویل کننده دولت افغانستان نام...
Nov 28, 2018 Dec 26, 2018
اعلان داوطلبی تهیه و تدارک نه قلم تجهیزات ( کمپیوتر و تکنالوژی باب ) پروژه سرک حلقوی کابل
موضوع:اعلان داوطلبی عنوان: تهیه و تدارک نه قلم تجهیزات ( کمپیوتر و تکنالوژی باب ) پروژه سرک حلقوی کابل. وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک نه قلم تجهیزات ( کمپیوتر و...
Nov 18, 2018 Dec 10, 2018
اعلان داوطلبی تهیه و تدارک تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه کابل و ریاست اداری و خدمات تحت دو بخش (لات) به اساس قرارداد بالمقطع
اعلان داوطلبی تهیه و تدارک تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه کابل و ریاست اداری و خدمات تحت دو بخش (لات) به اساس قرارداد بالمقطع با نمبر تشخیصیه MOPW/NCB/G/10 وزارت فوایدعامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا...
Nov 07, 2018 Dec 02, 2018
اعلان داوطلبی تهیه و تدارک تعداد 17 قلم پرزه جات ریاست فواید عامه ولایت بامیان نمبر تشخیصیه MOPW/NCB/G/45
اعلان داوطلبی تهیه و تدارک تعداد 17 قلم پرزه جات ریاست فواید عامه ولایت بامیان نمبر تشخیصیه MOPW/NCB/G/45 وزارت فوایدعامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { تهیه و تدارک تعداد 17 قلم پرزه جات ریاست فواید...
Nov 07, 2018 Dec 01, 2018
اعلان تدارکات پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک زرنج – دلارام بطول 10 کیلومتر از کیلومتر(000+75 الی 110+208)
اعلان تدارکات عنوان پروژه:پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک زرنج – دلارام بطول 10 کیلومتر از کیلومتر(000+75 الی 110+208) وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک زرنج...
Nov 05, 2018 Nov 26, 2018
دعوت به داوطلبی باز داخلی حفظ و مراقبت دوره ای (050+16) کیلومتر سرک جغلی از چهار راهی انتظار سرک خالد بن ولید الی تنگی مارمول، در ولسوالی مارمول ولایت بلخ زون شمال
( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه تدارکاتی: حفظ و مراقبت دوره ای (050+16) کیلومتر سرک جغلی از چهار راهی انتظار سرک خالد بن ولید الی تنگی مارمول،...
Nov 03, 2018 Dec 01, 2018
پروژه ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل چهار بخش (خارج دره، کله حوت، غچولان و جورغل ) به طول (562.87+15)کیلومتر
اعلان تدارکات عنوان پروژه: پروژه ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل چهار بخش (خارج دره، کله حوت، غچولان و جورغل ) به طول (562.87+15)کیلومتر. اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می...
Oct 29, 2018 Nov 19, 2018
اعلان داوطلبی تهیه و تدارک تعداد نه قلم وسایل انجنیری مورد ضرورت اداره قوایکار
اعلان تدارکات موضوع: اعلان داوطلبی تهیه و تدارک تعداد نه قلم وسایل انجنیری مورد ضرورت اداره قوایکار وزارت فواید عامه ,از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تعداد نه قلم وسایل انجنیری مورد ضرورت اداره...
Oct 29, 2018 Nov 21, 2018
درخواست برای ابراز علاقمندی پروژه مطالعات امکان سنجی سروی و دیزاین سرک از خاک جبار - ولسوالی ازره ولایت لوگر الی ځاځی پکتیا به طول 95 کیلو متر
درخواست برای ابراز علاقمندی وزارت فواید عامه نهاد تدارکاتی دولت افغانستان تمویل کننده پروژه مطالعات...
Oct 28, 2018 Nov 27, 2018
صفحه 3 از 32