داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ریاست ح-م سالنگها وزارت فواید عامه به تعداد (17) قلم روغنیات و مواد سوخت ضرورت دارد
برای معلومات بیشتر ....
Jun 01, 2014 -
ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به تعداد (2) قلم تیل ضرورت دارد
ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به تعداد (2) قلم تیل ضرورت دارد
May 31, 2014 -
شرطنامۀ معیاری
شرطنامۀ معیاری برای تدارک امورساختمانی شرتنامه قسمت اول شرتنامه قسمت دوم شرتنامه قسمت سوم
May 26, 2014 -
تمدید
تمدید:- قبلاً سه لات پروژه ساختمانی و اسفالت ریزی سرک احمد خیل ... برای معلومات بیشتر
May 26, 2014 -
ریاست عمومی ح-م زیر بنا های ترانسپورتی وزارت فواید عامه به تعداد (50) سیت پل میلر ضرورت دارد
ریاست عمومی ح-م زیر بنا های ترانسپورتی وزارت فواید عامه به تعداد (50) سیت پل میلر ضرورت دارد .... برای معلومات بیشتر
May 11, 2014 -
ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به مقدار (239500)لیتر تیل دیزل و مقدار (96150) لیتر تیل پطرول ضرورت دارد
ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به مقدار (239500)لیتر تیل دیزل و مقدار (96150) لیتر تیل پطرول ضرورت دارد....... برای معلومات بیشتر
May 11, 2014 -
وزارت فواید عامه به تعداد (8) پابه ترازوی الکترونیکی با نصب و تمام موضوعات مربوط به فعال ساختن آن ضرورت دارد
وزارت فواید عامه به تعداد (8) پابه ترازوی الکترونیکی با نصب و تمام موضوعات مربوط به فعال ساختن آن ضرورت دارد..... برای معلومات بیشتر
Apr 26, 2014 -
ریاست ح م سالنگها وزارت فواید عامه به تعداد (3) قلم مواد محروقاتی ضرورت دارد
ریاست ح م سالنگها وزارت فواید عامه به تعداد (3) قلم مواد محروقاتی ضرورت دارد برای معلومات بیشتر
Apr 26, 2014 -
صفحه 30 از 30