داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروژه ساختمان سرک از مرکز کندز حضرت سلطان الی سرک خان آباد قسمت اول به طول 000+0 To 820+11 کیلومتر
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت می نمايد تا در پروسه داوطلبی باز پروژه ساختمان سرک از مرکز کندز حضرت سلطان الی سرک خان آباد قسمت اول به طول 000+0 To 820+11 کیلومتر
Aug 05, 2014 Aug 24, 2014
پروژه ساختمان سرک اسفالتاز گذرنوآباد الی خواجه مشهد کندزقسمت دوم به طول 085+24 To 820+11 کیلومتر
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت می نمايد تا در پروسه داوطلبی..... برای معلومات بیشتر سند داوطلبی را داونلود نمائید
Aug 05, 2014 Aug 24, 2014
پروژه ساختمان سرک اسفالت لین دوم سرک شهر اندخوی الی باغ بوستان ولایت فاریاب به طول3.6 کیلومتر
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت می نمايد تا در پروسه داوطلبی باز پروژه ساختمان سرک اسفالت لین دوم سرک شهر اندخوی الی باغ بوستان ولایت فاریاب به طول3.6 کیلومتر...
Aug 05, 2014 Aug 24, 2014
کار حفظ و مراقبت مقدار 500 متر مکعب سنگ کاری کتاره های سنگی مسیر سرک کابل سروبی
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت می نمايد تا در پروسه داوطلبی..... برای معلومات بیشتر سند دواطلبی را داونلود نمائید
Jul 16, 2014 Aug 05, 2014
پروژه سرک لین دوم کابل لوگر به طول 21+209.69 الی 44+109 کیلومتر
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت می نمايد تا در پروسه داوطلبی .... برای معلومات بیشتر سند دواطلبی را داونلود نمایئد .
Jul 16, 2014 Aug 09, 2014
تمدید
قبلاً پروژه چغچران گردندیوال از طریق روزنامه و ویب سایت وزارت به اعلان داوطلبی سپرده ... برای معلومات بیشتر سند دواطلبی را دوانلود نمائید
Jul 15, 2014 Jul 22, 2014
ریاست سالنگهای وزارت فواید عامه به مقدار (250) تن نمک تخنیکی ضرورت دارد .
ریاست سالنگهای وزارت فواید عامه به مقدار (250) تن نمک تخنیکی ضرورت دارد .... برای معلومات بیشتر سند را داونلود نمائید
Jul 12, 2014 -
ریاست سالنگهای وزارت فواید عامه به تعداد (43) قلم اجناس و موادساختمانی ضرورت دارد.
ریاست سالنگهای وزارت فواید عامه به تعداد (43) قلم اجناس و موادساختمانی ضرورت دارد...برای معلومات بیشتر سند را داونلود نمائید
Jul 12, 2014 -
اداره NRAP وزارت فواید عامه به تعداد (6) قلم اجناس و تکنالوژی باب ضرورت دارد
اداره NRAP وزارت فواید عامه به تعداد (6) قلم اجناس و تکنالوژی باب ضرورت دارد ... برای معلومات بیشتر لطفا سند را داونلود نمائید
Jul 10, 2014 -
ریاست ح م سرکها وزارت فواید عامه به تعداد (17) قلم روغنیات و مواد سوخت ضرورت دارد
ریاست ح م سرکها وزارت فواید عامه به تعداد (17) قلم روغنیات و مواد سوخت ضرورت دارد ... برای معلومات بیشتر سند را داونلود نمائید .
Jul 09, 2014 -
صفحه 31 از 33