داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروژه سرک لین دوم کابل لوگر به طول 21+209.69 الی 44+109 کیلومتر
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت می نمايد تا در پروسه داوطلبی .... برای معلومات بیشتر سند دواطلبی را داونلود نمایئد .
Jul 16, 2014 Aug 09, 2014
تمدید
قبلاً پروژه چغچران گردندیوال از طریق روزنامه و ویب سایت وزارت به اعلان داوطلبی سپرده ... برای معلومات بیشتر سند دواطلبی را دوانلود نمائید
Jul 15, 2014 Jul 22, 2014
ریاست سالنگهای وزارت فواید عامه به مقدار (250) تن نمک تخنیکی ضرورت دارد .
ریاست سالنگهای وزارت فواید عامه به مقدار (250) تن نمک تخنیکی ضرورت دارد .... برای معلومات بیشتر سند را داونلود نمائید
Jul 12, 2014 -
ریاست سالنگهای وزارت فواید عامه به تعداد (43) قلم اجناس و موادساختمانی ضرورت دارد.
ریاست سالنگهای وزارت فواید عامه به تعداد (43) قلم اجناس و موادساختمانی ضرورت دارد...برای معلومات بیشتر سند را داونلود نمائید
Jul 12, 2014 -
اداره NRAP وزارت فواید عامه به تعداد (6) قلم اجناس و تکنالوژی باب ضرورت دارد
اداره NRAP وزارت فواید عامه به تعداد (6) قلم اجناس و تکنالوژی باب ضرورت دارد ... برای معلومات بیشتر لطفا سند را داونلود نمائید
Jul 10, 2014 -
ریاست ح م سرکها وزارت فواید عامه به تعداد (17) قلم روغنیات و مواد سوخت ضرورت دارد
ریاست ح م سرکها وزارت فواید عامه به تعداد (17) قلم روغنیات و مواد سوخت ضرورت دارد ... برای معلومات بیشتر سند را داونلود نمائید .
Jul 09, 2014 -
دعوت به داوطلبی: {کار حفظ و مراقبت دورانی سرک کابل الی ارغندی "از پل کمپنی الی میدان شهر" به طول KM18}
دعوت به داوطلبی عنوان دعوت به داوطلبی: {کار حفظ و مراقبت دورانی سرک کابل الی ارغندی "از پل کمپنی الی میدان شهر" به طول KM18} وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت می نمايد تا در پروسه داوطلبی باز کار حفظ و...
Jul 07, 2014 Jul 28, 2014
دعوت به داوطلبی: وزارت فواید عامه در نظر دارد تا اعمار ساختمان سرک سنگلاخ حصه اول بهسود ولایت میدان وردک به طول 18.06 کیلومتر
وزارت فواید عامه در نظر دارد تا اعمار ساختمان سرک سنگلاخ حصه اول بهسود ولایت میدان وردک به طول 18.06 کیلومتر به اعلان داوطلبی سپرده و قرارداد نماید: شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آیسا بوده و خواهش اشتراک را در پروسه دواطلبی این...
Jun 03, 2014 Jun 24, 2014
دعوت به داوطلبی : وزارت فواید عامه در نظر دارد تا اعمار ساختمان پل 80 متره بالای دریای ایوب خیل متون
وزارت فواید عامه در نظر دارد تا اعمار ساختمان پل 80 متره بالای دریای ایوب خیل متون در مسیر سرک علی شیر الی سرحد پاکستان در قریه مسجد ایوب خیل ولایت خوست را به اعلان داوطلبی سپرده و قرارداد نماید: شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز...
Jun 03, 2014 Jun 24, 2014
ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به تعداد(130) قلم ادویه جات آلات طبی ضرورت دارد
ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به تعداد(130) قلم ادویه جات آلات .....
Jun 02, 2014 -
صفحه 32 از 33