داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اداره واحد انکشاف برنامه قوایکار وزارت فواید عامه به تعداد (3) ماشین آلات ساختمانی از قبیل رول کمپر یسور ضرورت دارد
اداره واحد انکشاف برنامه قوایکار وزارت فواید عامه به تعداد (3) ماشین....
Jun 02, 2014 -
ریاست ح-م سالنگها وزارت فواید عامه به تعداد (17) قلم روغنیات و مواد سوخت ضرورت دارد
برای معلومات بیشتر ....
Jun 01, 2014 -
ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به تعداد (2) قلم تیل ضرورت دارد
ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به تعداد (2) قلم تیل ضرورت دارد
May 31, 2014 -
شرطنامۀ معیاری
شرطنامۀ معیاری برای تدارک امورساختمانی شرتنامه قسمت اول شرتنامه قسمت دوم شرتنامه قسمت سوم
May 26, 2014 -
تمدید
تمدید:- قبلاً سه لات پروژه ساختمانی و اسفالت ریزی سرک احمد خیل ... برای معلومات بیشتر
May 26, 2014 -
ریاست عمومی ح-م زیر بنا های ترانسپورتی وزارت فواید عامه به تعداد (50) سیت پل میلر ضرورت دارد
ریاست عمومی ح-م زیر بنا های ترانسپورتی وزارت فواید عامه به تعداد (50) سیت پل میلر ضرورت دارد .... برای معلومات بیشتر
May 11, 2014 -
ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به مقدار (239500)لیتر تیل دیزل و مقدار (96150) لیتر تیل پطرول ضرورت دارد
ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به مقدار (239500)لیتر تیل دیزل و مقدار (96150) لیتر تیل پطرول ضرورت دارد....... برای معلومات بیشتر
May 11, 2014 -
وزارت فواید عامه به تعداد (8) پابه ترازوی الکترونیکی با نصب و تمام موضوعات مربوط به فعال ساختن آن ضرورت دارد
وزارت فواید عامه به تعداد (8) پابه ترازوی الکترونیکی با نصب و تمام موضوعات مربوط به فعال ساختن آن ضرورت دارد..... برای معلومات بیشتر
Apr 26, 2014 -
ریاست ح م سالنگها وزارت فواید عامه به تعداد (3) قلم مواد محروقاتی ضرورت دارد
ریاست ح م سالنگها وزارت فواید عامه به تعداد (3) قلم مواد محروقاتی ضرورت دارد برای معلومات بیشتر
Apr 26, 2014 -
صفحه 33 از 33