داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تدارکات تهیه و تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت پروژه (حفظ و مراقبت سرک هرات-کندهار شروع از هرات هوتل الی پشتون پل-سکشن اول بطول 5.2Km و سرک پوهنتون بطول 1 کیلو متر)
اعلان تدارکات عنوان: تهیه و تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت پروژه (حفظ و مراقبت سرک هرات-کندهار شروع از هرات هوتل الی پشتون پل-سکشن اول بطول 5.2Km و سرک پوهنتون بطول 1 کیلو متر). وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می...
Oct 23, 2018 Nov 13, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمان سرک بهارک الی خواجه غار بطول ( 000+20 الی 970+44 ) کیلومتر
اعلان تدارکات عنوان پروژه: ساختمان سرک بهارک الی خواجه غار بطول ( 000+20 الی 970+44 ) کیلومتر. اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک بهارک الی...
Oct 14, 2018 Oct 31, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمان سرک پوهنتون لغمان بطول( 750.41+4)کیلومتر بافرش اسفالت.
اعلان تدارکات عنوان پروژه: پروژه ساختمان سرک پوهنتون لغمان بطول( 750.41+4)کیلومتر. اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمان سرک...
Oct 14, 2018 Nov 03, 2018
پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی 300 متر در مسیر سرک زرنج الی کنگ در منطقه سرشیله ولایت نیمروز
اعلان تدارکات عنوان پروژه : پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی 300 متر در مسیر سرک زرنج الی کنگ در منطقه سرشیله ولایت نیمروز. اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی : پروژه...
Oct 14, 2018 Nov 06, 2018
اعلان داوطلبی مقدار 600 تن قیر پروژه حفظ و مراقبت دورانی (سرک هرات - قندهار شروع از هرات هوتل الی پشتون پل-سکشن اول)
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مقدار 600 تن قیر مایع پروژه حفظ و مراقبت دورانی (سرک هرات- قندهار شروع از هرات هوتل الی پشتون پل-سکشن اول) تحت یک بخش (لات) به اساس قرارداد بالمقطع دارای شماره تشخیصیه...
Oct 13, 2018 Nov 04, 2018
پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 14 قلم تایر و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت کاپیسا و 9 قلم تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت دایکندی تحت دو بخش (لات)
موضوع:اعلان داوطلبی وزارت فواید عامه ,از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 14 قلم تایر و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت کاپیسا و 9 قلم تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت دایکندی تحت...
Sep 25, 2018 Oct 20, 2018
پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر
عنوان: پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر دارای نمبر تشخیصیه MOPW/97/W-02/NCB-REBID اشتراک نموده و...
Sep 25, 2018 Oct 17, 2018
دعوت به داوطلبی باز داخلی از سازی سرک از ولسوالی بهسود الی گردن بریده بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 750+11 کیلومتر (فرش جغلی) ولایت میدان وردک زون مرکزی
( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه تدارکاتی : باز سازی سرک از ولسوالی بهسود الی گردن بریده بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 750+11 کیلومتر (فرش...
Sep 12, 2018 Oct 10, 2018
پروژه سرک های داخل شهر جلال آباد بطول 372.14+9 کیلومتر
عنوان پروژه: پروژه سرک های داخل شهر جلال آباد بطول 372.14+9 کیلومتر اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سرک های داخل شهر جلال آباد بطول 372.14+9 کیلومتر دارای...
Sep 12, 2018 Oct 06, 2018
تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها
عنوان: تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها. وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها.با نمبر تشخیصیه...
Sep 04, 2018 Sep 30, 2018
صفحه 4 از 32