داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی باز داخلی پروژه اعمار و بازسازی سرک دهن اب دره بخش دوم لات اول از کیلومتر000+10 الی 000+20) با فرش جغلی ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک
( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه تدارکاتی : پروژه اعمار و بازسازی سرک دهن اب دره بخش دوم لات اول از کیلومتر000+10 الی 000+20) با فرش جغلی ولسوالی...
Aug 18, 2018 Sep 12, 2018
اعلان تدارکات "پروژه ترمیم پل سابقه بهسود ولایت ننگرهار بطول (350) متر"
اعلان تدارکات عنوان پروژ :پروژه ترمیم پل سابقه بهسود ولایت ننگرهار بطول (350) متر وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم پل سابقه بهسود ولایت ننگرهار بطول (350) متر دارای نمبر تشخیصیه...
Aug 15, 2018 Sep 08, 2018
اعلان تدارکات پروسه داوطلبی (۳۱) قلم تایر ,چاین و بطری مورد ضرورت ریاست حفظ مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی
اعلان تدارکات وزارت فواید عامه ,از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (۳۱) قلم تایر ,چاین و بطری مورد ضرورت ریاست حفظ مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی دارای شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/29 اشتراک نموده و سافت کاپی...
Aug 11, 2018 Sep 03, 2018
​تهیه و تدارک دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات و ریاست فواید عامه زون کابل
عنوان: تهیه و تدارک دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات و ریاست فواید عامه زون کابل. وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات و ریاست...
Aug 06, 2018 Aug 28, 2018
تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها
اعلان تدارکات عنوان: تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها. وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها.با نمبر...
Aug 04, 2018 Aug 27, 2018
داوطلبی تهیه و تدارک (۱۵) قلم لوازم الکترونیکی مورد ضرورت اداره قوایکار.
عنوان: داوطلبی تهیه و تدارک (۱۵) قلم لوازم الکترونیکی مورد ضرورت اداره قوایکار. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (۱۵) قلم لوازم الکترونیکی مورد ضرورت اداره قوایکار شماره تشخیصیه...
Aug 04, 2018 Aug 26, 2018
داوطلبی پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر
اعلان تدارکات نام پروژه:ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر شماره داوطلبی: MOPW/97/W-013/NCB وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی داوطلبی پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72)...
Aug 04, 2018 Aug 26, 2018
تهیه و تدارک چهار قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست فواید عامه زون کابل بر اساس قرارداد چهارچوبی
عنوان: تهیه و تدارک چهار قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست فواید عامه زون کابل بر اساس قرارداد چهارچوبی. وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک چهار قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست...
Aug 01, 2018 Aug 25, 2018
پروژه ساختمان سرک ماورای کوکچه از ولسوالی خواجه غار الی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار بطول 17 کیلومتر
عنوان پروژه: پروژه ساختمان سرک ماورای کوکچه از ولسوالی خواجه غار الی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار بطول 17 کیلومتر،اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک...
Jul 24, 2018 Aug 14, 2018
باز سازی سرک از قرقین الی سرک بندر کلفت بخش اول لات سوم – حصه اول از 100+18 الی 032.215+22 کیلومتر، حصه دوم از 000+0 الی 770+0 کیلومتر، حصه سوم از 000+0 الی 794.901+2 کیلومتر (فرش جغلی) ولایت جوزجان، زون شمال
( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه تدارکاتی : باز سازی سرک از قرقین الی سرک بندر کلفت بخش اول لات سوم – حصه اول از 100+18 الی 032.215+22...
Jul 22, 2018 Aug 18, 2018
صفحه 4 از 30