داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر
اعلان تدارکات نام پروژه:ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر شماره داوطلبی: MOPW/97/W-013/NCB وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی داوطلبی پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72)...
Aug 04, 2018 Aug 26, 2018
تهیه و تدارک چهار قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست فواید عامه زون کابل بر اساس قرارداد چهارچوبی
عنوان: تهیه و تدارک چهار قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست فواید عامه زون کابل بر اساس قرارداد چهارچوبی. وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک چهار قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست...
Aug 01, 2018 Aug 25, 2018
پروژه ساختمان سرک ماورای کوکچه از ولسوالی خواجه غار الی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار بطول 17 کیلومتر
عنوان پروژه: پروژه ساختمان سرک ماورای کوکچه از ولسوالی خواجه غار الی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار بطول 17 کیلومتر،اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک...
Jul 24, 2018 Aug 14, 2018
باز سازی سرک از قرقین الی سرک بندر کلفت بخش اول لات سوم – حصه اول از 100+18 الی 032.215+22 کیلومتر، حصه دوم از 000+0 الی 770+0 کیلومتر، حصه سوم از 000+0 الی 794.901+2 کیلومتر (فرش جغلی) ولایت جوزجان، زون شمال
( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه تدارکاتی : باز سازی سرک از قرقین الی سرک بندر کلفت بخش اول لات سوم – حصه اول از 100+18 الی 032.215+22...
Jul 22, 2018 Aug 18, 2018
تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگهابه اساس قرارداد چهارچوبی

عنوان پروژه: تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) مورد ضرورت...

Jul 22, 2018 Aug 13, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمان سرک از ولسوالی فرخار الی ورسج از کیلومتر000+0الی 000+15 کیلومتر بافرش اسفالت.
عنوان پروژه: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمان سرک از ولسوالی فرخار الی ورسج از کیلومتر000+0الی 000+15 کیلومتر بافرش اسفالت. اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
Jul 21, 2018 Aug 11, 2018
پروژه ترمیم پل سابقه بهسود ولایت ننگرهار بطول 350 متر
عنوان پروژ : پروژه ترمیم پل سابقه بهسود ولایت ننگرهار بطول 350 متر وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم پل سابقه بهسود ولایت ننگرهار بطول 350 متر دارای نمبر تشخیصیه MOPW/97/W-010/NCB...
Jul 16, 2018 Aug 08, 2018
پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک زرنج – دلارام بطول 10 کیلومتر از کیلومتر(000+75 الی 110+208)
عنوان پروژ : پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک زرنج – دلارام بطول 10 کیلومتر از کیلومتر(000+75 الی 110+208) وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک زرنج – دلارام بطول...
Jul 16, 2018 Jul 07, 2018
ترمیم و باز سازی سرک ترینکوت ارزگان الی شاه ولی کوت قندهار به طول 126.73 +8 کیلو متر,
عنوان پروژه: ترمیم و باز سازی سرک ترینکوت ارزگان الی شاه ولی کوت قندهار به طول 126.73 +8 کیلو متر اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم و باز سازی سرک ترینکوت...
Jul 15, 2018 Aug 05, 2018
اعلان تدارکات تهیه و تدارک سه نوع تیل و روغنیات (دیزل،پطرول،تیل خاک) مبلایل و مواد چرب کننده مورد ضرورت دفتر مرکزی،زون مرکز و زون کندهار بر اساس قرارداد چهارچوبی تحت دو لات
عنوان: تهیه و تدارک سه نوع تیل و روغنیات (دیزل،پطرول،تیل خاک) مبلایل و مواد چرب کننده مورد ضرورت دفتر مرکزی،زون مرکز و زون کندهار بر اساس قرارداد چهارچوبی تحت دو لات. وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
Jul 14, 2018 Aug 06, 2018
صفحه 6 از 32