داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی 300 متر در مسیر سرک زرنج الی کنگ در منطقه سرشیله ولایت نیمروز
اعلان تدارکات عنوان پروژه : پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی 300 متر در مسیر سرک زرنج الی کنگ در منطقه سرشیله ولایت نیمروز. اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی : پروژه...
Oct 14, 2018 Nov 06, 2018
اعلان داوطلبی مقدار 600 تن قیر پروژه حفظ و مراقبت دورانی (سرک هرات - قندهار شروع از هرات هوتل الی پشتون پل-سکشن اول)
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مقدار 600 تن قیر مایع پروژه حفظ و مراقبت دورانی (سرک هرات- قندهار شروع از هرات هوتل الی پشتون پل-سکشن اول) تحت یک بخش (لات) به اساس قرارداد بالمقطع دارای شماره تشخیصیه...
Oct 13, 2018 Nov 04, 2018
پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 14 قلم تایر و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت کاپیسا و 9 قلم تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت دایکندی تحت دو بخش (لات)
موضوع:اعلان داوطلبی وزارت فواید عامه ,از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 14 قلم تایر و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت کاپیسا و 9 قلم تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت دایکندی تحت...
Sep 25, 2018 Oct 20, 2018
پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر
عنوان: پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر دارای نمبر تشخیصیه MOPW/97/W-02/NCB-REBID اشتراک نموده و...
Sep 25, 2018 Oct 17, 2018
دعوت به داوطلبی باز داخلی از سازی سرک از ولسوالی بهسود الی گردن بریده بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 750+11 کیلومتر (فرش جغلی) ولایت میدان وردک زون مرکزی
( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه تدارکاتی : باز سازی سرک از ولسوالی بهسود الی گردن بریده بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 750+11 کیلومتر (فرش...
Sep 12, 2018 Oct 10, 2018
پروژه سرک های داخل شهر جلال آباد بطول 372.14+9 کیلومتر
عنوان پروژه: پروژه سرک های داخل شهر جلال آباد بطول 372.14+9 کیلومتر اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سرک های داخل شهر جلال آباد بطول 372.14+9 کیلومتر دارای...
Sep 12, 2018 Oct 06, 2018
تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها
عنوان: تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها. وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها.با نمبر تشخیصیه...
Sep 04, 2018 Sep 30, 2018
پروژه ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات اول از 000+0 الی 376+8 کیلومتر، لات دوم بطول 780+6 کیلومتر ولات سوم بطول 451+5 کیلومتر با فرش اسفالت
عنوان پروژه: پروژه ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات اول از 000+0 الی 376+8 کیلومتر، لات دوم بطول 780+6 کیلومتر ولات سوم بطول 451+5 کیلومتر با فرش اسفالت. اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می...
Sep 01, 2018 Sep 23, 2018
پروژه اعمار و بازسازی سرک از دور بابا الی غنی خیل، فیز دوم از کیلومتر 000+11 الی 607.81+2 بطول 12.60781 کیلومتر فرش اسفالت
عنوان پروژه: پروژه اعمار و بازسازی سرک از دور بابا الی غنی خیل، فیز دوم از کیلومتر 000+11 الی 607.81+2 بطول 12.60781 کیلومتر فرش اسفالت اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت محترم فواید عامه، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در...
Aug 29, 2018 Sep 19, 2018
تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وفواید عامه زون کابل.
عنوان: تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وفواید عامه زون کابل. وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وفواید عامه زون...
Aug 26, 2018 Sep 17, 2018
صفحه 6 از 33