داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
حفظ و مراقبت دورانی سرک گردیز الی کابل از کیلومتر(200+03 الی 200+41)
عنوان پروژ :حفظ و مراقبت دورانی سرک گردیز الی کابل از کیلومتر(200+03 الی 200+41) وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک گردیز الی کابل از کیلومتر(200+03 الی 200+41) دارای...
Jul 08, 2018 Aug 01, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل چهار بخش (خارج دره، کله حوت،غچولان وجورغل ) به طول (562.87+15)کیلومتر
عنوان پروژه: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل چهار بخش (خارج دره، کله حوت،غچولان وجورغل ) به طول (562.87+15)کیلومتر. اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می...
Jul 08, 2018 Jul 28, 2018
قیرریزی سرک از دو آب خاواک الی کوتل خاواک (حصار) لات اول ولایت پنجشیر به طول 616.9+19 کیلومتر
عنوان پروژه: قیرریزی سرک از دو آب خاواک الی کوتل خاواک (حصار) لات اول ولایت پنجشیر به طول 616.9+19 کیلومتر، اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه قیرریزی...
Jul 07, 2018 Jul 31, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی ( اعمار سرک ولسوالی دشت قلعه الی خواجه بهاوالدین و مسیر بندر آیخانم (ماورای کوکچه) به طول 22.7 کیلومتر (اسفالت)
اعمار سرک ولسوالی دشت قلعه الی خواجه بهاوالدین و مسیر بندر آیخانم (ماورای کوکچه) به طول 22.7 کیلومتر (اسفالت) اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت محترم فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سرک...
Mar 04, 2018 Mar 25, 2018
اعلان داوطلبی(23) قلم رنگباب پرنتر و ماشین فوتوکاپی
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی(23) قلم رنگ باب پرنتر و ماشین فوتوکاپی مورد ضرورت ریاست اداری وخدمات دارای شماره تشخیصیه (MOPW/NCB/G/13) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از{ مدیریت...
Feb 14, 2018 Mar 05, 2018
داوطلبی(4) قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها ، ریاست اداری وخدمات و ریاست فواید عامه زون کابل
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی(4) قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها ، ریاست اداری وخدمات و ریاست فواید عامه زون کابل , دارای شماره تشخیصیه (MOPW/NCB/G/05) در دولات اشتراک نموده...
Feb 13, 2018 Mar 08, 2018
داوطلبی (112) قلم ادویه جات مورد ضروت ریاست اداری و خدمات دارای
وزارت فواید عامه ,از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (112) قلم ادویه جات مورد ضروت ریاست اداری و خدمات دارای شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/06 اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را طور رایگان از (مدیریت عمومی تدارکات اجناس, آمریت...
Feb 09, 2018 Mar 06, 2018
اعلان داوطلبی (30)قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی،((30)قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها دارای شماره تشخیصیه (MOPW/NCB/G/02) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از { مدیریت عمومی...
Feb 06, 2018 Mar 01, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی ( (2)قلم گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی،(2)قلم گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها دارای شماره تشخیصیه (MOPW/NCB/G/03) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از { مدیریت عمومی تدارکات اجناس...
Jan 31, 2018 Feb 21, 2018
اعلان داوطلبی ( پروژه اعمار سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار به طول 02564+27 کیلومتر
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار به طول 02564+27 کیلومتر (ماوارای کوکچه) قسمت چهارم نمبر تشخیصیه...
Jan 20, 2018 -
صفحه 6 از 30