داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان دعوت به داوطلبی ( پروژه ساختمان سرک خوشی الی محمدآغه ولایت لوگر بطول 577+26 کیلومتر
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک خوشی الی محمدآغه ولایت لوگر بطول 577+26 کیلومتر دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/96/W-2000/NCB-Rebid اشتراک نموده و آفرهای...
Jan 18, 2018 -
پروژه بازسازی سرک از گردیز الی زرمت فیز دوم لات اول از نقطه 000+10 الی 000+20 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیا زون جنوب شرق
پروژه بازسازی سرک از گردیز الی زرمت فیز دوم لات اول از نقطه 000+10 الی 000+20 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیا زون جنوب شرق اداره تدارکات ملی به نماینده برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در...
Dec 31, 2017 Jan 20, 2018
پروژه ساختمان سرک از مرکز کندز(حضرت سلطان) الی سرک خان آباد و از گذر نوآباد الی خواجه مشهد بخش اول از کیلومتر 000+0الی 820+11 کیلو متر با فرش اسفالت.
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک از مرکز کندز(حضرت سلطان) الی سرک خان آباد و از گذر نوآباد الی خواجه مشهد بخش اول از کیلومتر 000+0الی 820+11 کیلو متر...
Dec 25, 2017 Jan 14, 2018
پروژه ساختمان سرک از مرکز کندز(حضرت سلطان) الی سرک خان آباد و از گذر نوآباد الی خواجه مشهد بخش دوم از کیلومتر 820+11 الی 085+24 کیلو متر با فرش اسفالت.
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک از مرکز کندز(حضرت سلطان) الی سرک خان آباد و از گذر نوآباد الی خواجه مشهد بخش دوم از کیلومتر 820+11 الی 085+24 کیلو متر...
Dec 25, 2017 Jan 15, 2018
: پروژه ساختمان سرک ارغستان الی معروف ولایت کندهار لات اول 000+0 کیلو متر الی 020+34 کیلو متر + پل
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت محترم فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک ارغستان الی معروف ولایت کندهار لات اول 000+0 کیلو متر الی 020+34 کیلو متر + پل با نمبر تشخیصیه...
Dec 20, 2017 Jan 10, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی ( ساختمان سرک از احمد خیل ځاځی الی سرحد پاکستان قاسم خیل فیز اول از کیلومتر 000+0 الی 000+18 بافرش اسفالت، ولایت پکتیا)
اداره تدارکات ملی به نمایندگی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک از احمد خیل ځاځی الی سرحد پاکستان قاسم خیل فیز اول از کیلومتر 000+0 الی 000+18 با فرش اسفالت، ولایت پکتیا، دارای نمبر...
Dec 13, 2017 Jan 02, 2018
بازسازی سرک از ولسوالی قلعه ذال الی سرک عمومی کندز شیرخان بندر، بخش اول از کیلومتر 000+0 الی 000+15( فرش اسفالت) ولایت کندز، زون شمال شرق
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی بازسازی سرک از ولسوالی قلعه ذال الی سرک عمومی کندز شیرخان بندر، بخش اول از کیلومتر 000+0 الی 000+15( فرش اسفالت) ولایت کندز، زون شمال...
Dec 12, 2017 Jan 02, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی ( اسفالت سرک های داخل شهر ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به طول 954+11 کیولمتر)
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اسفالت سرک های داخل شهر ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به طول (11+954)کیلومتر ولایت کندز دارای نمبر تشخیصیه NPA/MPW/96/W-1954/NCB...
Dec 05, 2017 Dec 26, 2017
اعلان دعوت به داوطلبی (پروژه ساختمان سرک قسمت دوم باد پخ ولایت لغمان بطول (160+21) کیلومتر)
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک قسمت دوم باد پخ ولایت لغمان بطول (160+21) کیلومتر دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/96/W-1935/NCB اشتراک نموده و آفرهای...
Dec 03, 2017 Dec 24, 2017
اعلان دعوت به داوطلبی (پروژه اعمار سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخاربطول 02564+27 کیلومتر “ماوارای کوکچه” قسمت چهارم)
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار بطول 02564+27 کیلومتر (ماوارای کوکچه) قسمت چهارم دارای نمبر تشخیصیه...
Nov 29, 2017 Dec 21, 2017
صفحه 7 از 30