داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تدارکاتتهیه و تدارک دو قلم سامان آلات ساختمانی مورد ضرورت اداره قوایکار (دفتر مرکزی و زون کندهار)
عنوان: تهیه و تدارک دو قلم سامان آلات ساختمانی مورد ضرورت اداره قوایکار (دفتر مرکزی و زون کندهار) وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دو قلم سامان آلات ساختمانی مورد ضرورت اداره...
Jul 14, 2018 Aug 06, 2018
پروژه تهیه و تدارک دو قلم تیل مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وفوایدعامه زون کابل
عنوان: پروژه تهیه و تدارک دو قلم تیل مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وفوایدعامه زون کابل وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دو قلم تیل مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات...
Jul 11, 2018 Aug 01, 2018
حفظ و مراقبت دورانی سرک هرات – اسلام قلعه بطول 4 کیلومتر از کیلومتر(900+102 الی 900+106)
عنوان پروژ :حفظ و مراقبت دورانی سرک هرات – اسلام قلعه بطول 4 کیلومتر از کیلومتر(900+102 الی 900+106) وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک هرات – اسلام قلعه...
Jul 08, 2018 Jul 31, 2018
حفظ و مراقبت دورانی سرک جبل السراج – کابل از (0+000 کیلومتر الی 350+25 کیلومتر) نقطه صفری چهار راهی جبل السراج
عنوان پروژ :حفظ و مراقبت دورانی سرک جبل السراج – کابل از (0+000 کیلومتر الی 350+25 کیلومتر) نقطه صفری چهار راهی جبل السراج. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دوران سرک جبل...
Jul 08, 2018 Aug 01, 2018
حفظ و مراقبت دورانی سرک گردیز الی کابل از کیلومتر(200+03 الی 200+41)
عنوان پروژ :حفظ و مراقبت دورانی سرک گردیز الی کابل از کیلومتر(200+03 الی 200+41) وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک گردیز الی کابل از کیلومتر(200+03 الی 200+41) دارای...
Jul 08, 2018 Aug 01, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل چهار بخش (خارج دره، کله حوت،غچولان وجورغل ) به طول (562.87+15)کیلومتر
عنوان پروژه: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل چهار بخش (خارج دره، کله حوت،غچولان وجورغل ) به طول (562.87+15)کیلومتر. اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می...
Jul 08, 2018 Jul 28, 2018
قیرریزی سرک از دو آب خاواک الی کوتل خاواک (حصار) لات اول ولایت پنجشیر به طول 616.9+19 کیلومتر
عنوان پروژه: قیرریزی سرک از دو آب خاواک الی کوتل خاواک (حصار) لات اول ولایت پنجشیر به طول 616.9+19 کیلومتر، اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه قیرریزی...
Jul 07, 2018 Jul 31, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی ( اعمار سرک ولسوالی دشت قلعه الی خواجه بهاوالدین و مسیر بندر آیخانم (ماورای کوکچه) به طول 22.7 کیلومتر (اسفالت)
اعمار سرک ولسوالی دشت قلعه الی خواجه بهاوالدین و مسیر بندر آیخانم (ماورای کوکچه) به طول 22.7 کیلومتر (اسفالت) اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت محترم فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سرک...
Mar 04, 2018 Mar 25, 2018
اعلان داوطلبی(23) قلم رنگباب پرنتر و ماشین فوتوکاپی
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی(23) قلم رنگ باب پرنتر و ماشین فوتوکاپی مورد ضرورت ریاست اداری وخدمات دارای شماره تشخیصیه (MOPW/NCB/G/13) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از{ مدیریت...
Feb 14, 2018 Mar 05, 2018
داوطلبی(4) قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها ، ریاست اداری وخدمات و ریاست فواید عامه زون کابل
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی(4) قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها ، ریاست اداری وخدمات و ریاست فواید عامه زون کابل , دارای شماره تشخیصیه (MOPW/NCB/G/05) در دولات اشتراک نموده...
Feb 13, 2018 Mar 08, 2018
صفحه 7 از 32