داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی (4) عراده وسایط تیز رفتار نوع هایلکس 2014 اداره قوای کار
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (4) عراده وسایط تیز رفتار نوع هایلکس 2014 مورد ضرورت اداره قوای کار دارای شماره تشخیصیه (MOPW/27/NCB) اشتراک نموده و شرطنامه را در حافظه یا فلش میموری از { مدیریت...
Nov 20, 2017 Dec 12, 2017
اعلان داوطلبی (20) قلم اجناس الکترونیکی اداره قوای کار وزارت
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (20) قلم اجناس الکترونیکی اداره قوای کار دارای شماره تشخیصیه (MOPW/28/NCB) اشتراک نموده و شرطنامه را در حافظه یا فلش میموری از { مدیریت عمومی داوطلبی پرزه جات و اجناس...
Nov 20, 2017 Dec 12, 2017
اعلان داوطلبی (14) قلم مبل و فرنیچر اداره قوای کار بابت سال مالی 1396
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (14) قلم مبل و فرنیچر اداره قوای کار دارای شماره تشخیصیه (MOPW/26/NCB) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را به مبلغ (500) افغانی و یا در حافظه یا فلش میموری از { مدیریت...
Nov 12, 2017 Dec 10, 2017
اعلان داوطلبی (11) قلم فرش و پرده اداره قوای کار بابت سال مالی 1396
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (11) قلم فرش و پرده اداره قوای کار دارای شماره تشخیصیه (MOPW/25/NCB) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را به مبلغ (500) افغانی و یا در حافظه یا فلش میموری از { مدیریت...
Nov 12, 2017 Dec 10, 2017
اعلان دعوت به لیلام اجناس داغمه جات و مستعمل غرض مزایده
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه مزایده (74) قلم اجناس مستعمل، (53) قلم اجناس داغمه، (59) عراده وسایط تیز رفتار و باربری، (2) عدد فرم، و (22) قلم ماشین آلات مختلف النوع که به تاریخ 1396/8/16 ساعت (10:00 قبل از...
Oct 30, 2017 -
اعلان دعوت به داوطلبی قلم تایر، بطری، و چاین مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (37) قلم تایر، بطری، و چاین مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها دارای شماره تشخیصیه (MPW/07/NCB) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را به مبلغ (500) افغانی و یا در حافظه...
Oct 23, 2017 -
داوطلبی،(81) قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری وخدمات دارای
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی،(81) قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری وخدمات دارای شماره تشخیصیه (MPW/17/NCB) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را به مبلغ (500) افغانی و یا در حافظه یا فلش میموری از...
Sep 21, 2017 Oct 11, 2017
داوطلبی (6) قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها بابت سال 1396
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (6) قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها بابت سال 1396 اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل (500) افغانی پول غیر قابل برگشت حافظه ویا...
Sep 11, 2017 Oct 02, 2017
پروژه ساختمان اعمار سرک قره باغ الی جاغوری ولایت غزنی به طول 367+30
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت فواید عامه ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد پروژه ساختمان اعمار سرک قره باغ الی جاغوری ولایت غزنی به طول 367+30 کیلومتر تحت شماره داوطلبی...
Sep 10, 2017 Sep 21, 2017
اعلان داوطلبی خریداری و نصب سیستم برق سولری برای استیشن های پروژه خط آهن خواف، ولایت هرات.
وزارت فواید عامه ،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی، ا خریداری و نصب سیستم برق سولری برای استیشن های پروژه خط آهن خواف، ولایت هرات. دارای شماره تشخیصیه (MPW/ARA/2017/NCB/G-007) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را به مبلغ...
Aug 31, 2017 Sep 30, 2017
صفحه 8 از 30