داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی (112) قلم ادویه جات مورد ضروت ریاست اداری و خدمات دارای
وزارت فواید عامه ,از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (112) قلم ادویه جات مورد ضروت ریاست اداری و خدمات دارای شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/06 اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را طور رایگان از (مدیریت عمومی تدارکات اجناس, آمریت...
Feb 09, 2018 Mar 06, 2018
اعلان داوطلبی (30)قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی،((30)قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها دارای شماره تشخیصیه (MOPW/NCB/G/02) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از { مدیریت عمومی...
Feb 06, 2018 Mar 01, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی ( (2)قلم گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی،(2)قلم گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها دارای شماره تشخیصیه (MOPW/NCB/G/03) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از { مدیریت عمومی تدارکات اجناس...
Jan 31, 2018 Feb 21, 2018
اعلان داوطلبی ( پروژه اعمار سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار به طول 02564+27 کیلومتر
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار به طول 02564+27 کیلومتر (ماوارای کوکچه) قسمت چهارم نمبر تشخیصیه...
Jan 20, 2018 -
اعلان دعوت به داوطلبی ( پروژه ساختمان سرک خوشی الی محمدآغه ولایت لوگر بطول 577+26 کیلومتر
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک خوشی الی محمدآغه ولایت لوگر بطول 577+26 کیلومتر دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/96/W-2000/NCB-Rebid اشتراک نموده و آفرهای...
Jan 18, 2018 -
پروژه بازسازی سرک از گردیز الی زرمت فیز دوم لات اول از نقطه 000+10 الی 000+20 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیا زون جنوب شرق
پروژه بازسازی سرک از گردیز الی زرمت فیز دوم لات اول از نقطه 000+10 الی 000+20 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیا زون جنوب شرق اداره تدارکات ملی به نماینده برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در...
Dec 31, 2017 Jan 20, 2018
پروژه ساختمان سرک از مرکز کندز(حضرت سلطان) الی سرک خان آباد و از گذر نوآباد الی خواجه مشهد بخش اول از کیلومتر 000+0الی 820+11 کیلو متر با فرش اسفالت.
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک از مرکز کندز(حضرت سلطان) الی سرک خان آباد و از گذر نوآباد الی خواجه مشهد بخش اول از کیلومتر 000+0الی 820+11 کیلو متر...
Dec 25, 2017 Jan 14, 2018
پروژه ساختمان سرک از مرکز کندز(حضرت سلطان) الی سرک خان آباد و از گذر نوآباد الی خواجه مشهد بخش دوم از کیلومتر 820+11 الی 085+24 کیلو متر با فرش اسفالت.
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک از مرکز کندز(حضرت سلطان) الی سرک خان آباد و از گذر نوآباد الی خواجه مشهد بخش دوم از کیلومتر 820+11 الی 085+24 کیلو متر...
Dec 25, 2017 Jan 15, 2018
: پروژه ساختمان سرک ارغستان الی معروف ولایت کندهار لات اول 000+0 کیلو متر الی 020+34 کیلو متر + پل
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت محترم فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک ارغستان الی معروف ولایت کندهار لات اول 000+0 کیلو متر الی 020+34 کیلو متر + پل با نمبر تشخیصیه...
Dec 20, 2017 Jan 10, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی ( ساختمان سرک از احمد خیل ځاځی الی سرحد پاکستان قاسم خیل فیز اول از کیلومتر 000+0 الی 000+18 بافرش اسفالت، ولایت پکتیا)
اداره تدارکات ملی به نمایندگی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک از احمد خیل ځاځی الی سرحد پاکستان قاسم خیل فیز اول از کیلومتر 000+0 الی 000+18 با فرش اسفالت، ولایت پکتیا، دارای نمبر...
Dec 13, 2017 Jan 02, 2018
صفحه 8 از 32