داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بازسازی سرک از ولسوالی قلعه ذال الی سرک عمومی کندز شیرخان بندر، بخش اول از کیلومتر 000+0 الی 000+15( فرش اسفالت) ولایت کندز، زون شمال شرق
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی بازسازی سرک از ولسوالی قلعه ذال الی سرک عمومی کندز شیرخان بندر، بخش اول از کیلومتر 000+0 الی 000+15( فرش اسفالت) ولایت کندز، زون شمال...
Dec 12, 2017 Jan 02, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی ( اسفالت سرک های داخل شهر ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به طول 954+11 کیولمتر)
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اسفالت سرک های داخل شهر ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به طول (11+954)کیلومتر ولایت کندز دارای نمبر تشخیصیه NPA/MPW/96/W-1954/NCB...
Dec 05, 2017 Dec 26, 2017
اعلان دعوت به داوطلبی (پروژه ساختمان سرک قسمت دوم باد پخ ولایت لغمان بطول (160+21) کیلومتر)
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک قسمت دوم باد پخ ولایت لغمان بطول (160+21) کیلومتر دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/96/W-1935/NCB اشتراک نموده و آفرهای...
Dec 03, 2017 Dec 24, 2017
اعلان دعوت به داوطلبی (پروژه اعمار سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخاربطول 02564+27 کیلومتر “ماوارای کوکچه” قسمت چهارم)
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار بطول 02564+27 کیلومتر (ماوارای کوکچه) قسمت چهارم دارای نمبر تشخیصیه...
Nov 29, 2017 Dec 21, 2017
اعلان داوطلبی (4) عراده وسایط تیز رفتار نوع هایلکس 2014 اداره قوای کار
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (4) عراده وسایط تیز رفتار نوع هایلکس 2014 مورد ضرورت اداره قوای کار دارای شماره تشخیصیه (MOPW/27/NCB) اشتراک نموده و شرطنامه را در حافظه یا فلش میموری از { مدیریت...
Nov 20, 2017 Dec 12, 2017
اعلان داوطلبی (20) قلم اجناس الکترونیکی اداره قوای کار وزارت
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (20) قلم اجناس الکترونیکی اداره قوای کار دارای شماره تشخیصیه (MOPW/28/NCB) اشتراک نموده و شرطنامه را در حافظه یا فلش میموری از { مدیریت عمومی داوطلبی پرزه جات و اجناس...
Nov 20, 2017 Dec 12, 2017
اعلان داوطلبی (14) قلم مبل و فرنیچر اداره قوای کار بابت سال مالی 1396
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (14) قلم مبل و فرنیچر اداره قوای کار دارای شماره تشخیصیه (MOPW/26/NCB) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را به مبلغ (500) افغانی و یا در حافظه یا فلش میموری از { مدیریت...
Nov 12, 2017 Dec 10, 2017
اعلان داوطلبی (11) قلم فرش و پرده اداره قوای کار بابت سال مالی 1396
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (11) قلم فرش و پرده اداره قوای کار دارای شماره تشخیصیه (MOPW/25/NCB) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را به مبلغ (500) افغانی و یا در حافظه یا فلش میموری از { مدیریت...
Nov 12, 2017 Dec 10, 2017
اعلان دعوت به لیلام اجناس داغمه جات و مستعمل غرض مزایده
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه مزایده (74) قلم اجناس مستعمل، (53) قلم اجناس داغمه، (59) عراده وسایط تیز رفتار و باربری، (2) عدد فرم، و (22) قلم ماشین آلات مختلف النوع که به تاریخ 1396/8/16 ساعت (10:00 قبل از...
Oct 30, 2017 -
اعلان دعوت به داوطلبی قلم تایر، بطری، و چاین مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (37) قلم تایر، بطری، و چاین مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها دارای شماره تشخیصیه (MPW/07/NCB) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را به مبلغ (500) افغانی و یا در حافظه...
Oct 23, 2017 -
صفحه 9 از 32