دو خبر خوشي كه به مردم شريف افغانستان وعده داده شده بود:

١- پروژه مطالعات امكان سنجي، مطالعات جيوتكنيكي و ديزاين تونل جديد سالنگ به اعلان دواطلبي بين المللي سپرده شده است. علاقمندان و شركتهاي واجد شرايط مي توانند به وبسايت بانك انكشاف آسيايي مراجعه نمايند.
گفتني است تونل جديد سالنگ كه مورد مطالعه و ديزاين قرارخواهد گرفت، حدود ١٢ كيلومتر طول دارد و يكي از بزرگترين تونلهاي مواصلاتي در سطح منطقه خواهد بود. اين تونل از منطقه اولنگ در جنوب سالنگ شروع شده و تا منطقه دوشاخ در سالنگ شمالي امتداد خواهد داشت. هزينه هاي مطالعات و ديزاين اين پروژه استراتژيك از سوي بانك انكشاف آسيايي تمويل مي گردد. پس از تكميل مطالعات و ديزاين پروژه، كار اعمار آن آغاز خواهد شد.
همچنين ترميم و بازسازي مسير و تونل فعلي سالنگ با كمك بانك جهاني تحت پلان وزارت قرار دارد. قبلا سروي، بررسي تخنيكي و انتخاب شركتهاي مشورتي با تجربه در زمينه به اعلان بين المللي سپرده شده بود كه اين اعلان تكميل شده و هم اكنون كمپني هاي شركت كننده تحت ارزيابي تداركاتي قرار دارد. پس از تكميل ارزيابي ها، شركت واجد شرايط، كار سروي تخنيكي و تهيه اسناد تداركاتي براي اعمار ساختمان و ترميم مسير و تونل را شروع خواهد كرد.
٢- سروي و ديزاين بخش هاي ٣، ٤، ٥ و ٦ سرك حلقوي قيصار لامان به اعلان داوطللبي بين المللي سپرده شده است. علاقمندان و شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت اشتراك به وزارت فوايد عامه و وب سايت بانك انكشاف آسيايي مراجعه نمايند. پس از تكميل ديزاين، مراحل تداركاتي اعمار اين بخش ها روي دست گرفته خواهد شد. اين پروژه را نيز بانك انكشاف آسيايي تمويل مي كند.