روانې پروژې

د ټولګټو وزارت له کار لاندې پروژو په اړه د معلوماتو لپاره د PMIS لینک ته مراجعه وکړئ (www.pmis.mopw.gov.af