بشپړې شوې پروژې

د ټولګټو وزارت له بشپړې شوې  پروژو په اړه د معلوماتو لپاره د  PMIS لینک ته مراجعه وکړئ (www.pmis.mopw.gov.af)