مرسته کوونکي

د مرسته کونکیكه وزارت فوايد عامه در عرصه همكاري نمود

 

1-     د افغانستان د بیارغونی امانتی صندوق

2-     د امريكا متحده ايالات.

3-     د اسیاپرمختای بانگ

4-     د نراوالی بانگ .

5-     د اسلامي بانگ.

6-     د اروپا اتحاديه.

7-     د المان فدرالي دولت.

8-     د ايتاليا دولت .

9-     د هندوستان دولت.

10-   د پاكستان جمهوري او اسلامی دولت.

11-   د ايران جمهوري او اسلامی دولت.

12-   د ليتوانيا دولت.

13-   د هسپانيه دولت.

14-   د جاپان دولت.

15-   د عربستان سعودي دولت.

16-   د سويدن دولت.

17-   د فزاقستان دولت.

18-   دافغانستان جمهوري او اسلامی دولت.