رواني پروژې

تر جوړیدو لاندې پروژي:

1: مزار شریف – دره صوف ( ۱۴۰کیلو مټره ):دغه پروژه د ۲۰۰۷ کال په نومبر کې پیل او تر اوسه تر جوړیدو لاندې دی. د دغی پروژي کار به د ۲۰۱۱ کال په نومبر کې پای ته ورسیږي.

2: بامیان – یکاولنګ ( ۵۰ کیلو مټره ):دغه پروژه د ۲۰۰۷ کال په نومبر کې پیل او تر اوسه تر جوړیدو لاندې دی. د دغی پروژي کار به د ۲۰۱۱ کال په می کې پای ته ورسیږي.

3:بګرامي –سپاري ( ۵۰ کیلو مټره ):دغه پروژه د ۲۰۱۰ کال په آګسټ کې پیل او تر اوسه تر جوړیدو لاندې دی. د دغی پروژي کار به د ۲۰۱۳ کال په آګسټ کې پای ته ورسیږي.

4:جبل السراج – نجراب ( ۵۰ کیلو مټره ):دغه پروژه د ۲۰۱۰ کال په آګسټ کې پیل او تر اوسه تر جوړیدو لاندې دی. د دغی پروژي کار به د ۲۰۱۲ کال په آګسټ کې پای ته ورسیږي.

5:پل برق- دره صوف (۶۴.۵   کیلو متر): دغه پروژه د ۲۰۰۷ کال په نومبر کې پیل او تر اوسه تر جوړیدو لاندې دی چه د نوموړی پروژی دودانولوبرخی قراردادی د سامون کوریایی شر کت دی. او همدارنګه د یادولو وړ دی چه د دغی پروژي کار باید د ۲۰۱۱ کال د نومبر په میاشت کې پای ته رسیدلای وای دامنیت دنشوالی له کبله ددی پروژی کار دریدلی ؤچه خوشبختانه دقراردادی د رپورټ په اساس دپروژی کار دوباره شروع شویدی دیادولو وړ ده چي ددی پروژی کار ۴۸.۹۵  فیصده پرمختللي دي  او ساختمانی شرکت ته دکاردبشپړیدو له کبله تر اوسه  ۲۲.۲۰ پرداخت شویدی.

6:بامیان – یکاولنګ (۹.۹۸ کیلو متر): دغه پروژه د ۲۰۰۷ کال په نوامبر کې پیل او تر اوسه تر جوړیدو لاندې دی چه د نوموړی پروژی دودانولوبرخی قراردادی د سامون کوریایی شر کت دی. او همدارنګه د یادولو وړ دی چه د دغی پروژي کار به د ۲۰۱۱ کال په نوامبر کې پای ته ورسیږي. دیادولو وړ ده چه ددی پروژی کارتراوسه    ۷۷.۸۷  فیصده پرمخ تللي دي  او ساختمانی شرکت ته دکاردبشپړیدو له کبله تر اوسه ۴۴.۲۰ میلونه ډالره پرداخت شویدی.

7: بګرامي – سپري (۵۰ کیلو متر): دغه پروژه د ۲۰۱۰ کال په اګست کې پیل او تر اوسه تر جوړیدو لاندې دی. د دغی پروژي کار به د ۲۰۱۳ کال په آګست کې پای ته ورسیږي. . دیادولو وړ ده چي ددی پروژی کارتراوسه۲۱.۷۴فیصده پرمخ تللي دي او ساختمانی شرکت ته ۹.۵ میلونه ډالره پرداخت شویدی.

لاس ته راتلونکي پروژي:

1:فیض آباد – بهارک ( ۴۴ کیلو مټره):دغه پروژه تر نیولو لاندې ده.

2:قیصار –لیمان ( ۲۳۳ کیلو مټره ):دغه پروژه هم تر نیولو لاندې ده.

3:لشکرگاه چاه انجیر ( ۳۱.۶ کیلو متر): دغه پروژه تر نیولو لاندې ده او همدارنګه د یادولو وړ ده چي د نوموړی پروژی د څارني او سلا برخه دARDS له خوا داوطلبی ته سپارل شوی وه چه ۸ داو طلبوکمپنیو دعلاقمندی سندونه د ARDSله طریقه دغه وزارت ته استول شوی ؤ چه اوس د ټاکلی کمیټی له خوا د ارزښت ټاکنی لاندی دی.