د قوای کار پراځتیایی څانګه پروګرام

د فوایی کار پروګرام د سوله ثبات او پرختیا خواته یو ګام  د دیرو معلوماتو لپاره