دقوای کارپروګرام د سولې، امنیت اوخوندیتوب را وړونکی

دقوای کارپروګرام د سولې، امنیت اوخوندیتوب را وړونکی...... د نورو معلومات