د وزارت قوانین او سندونه

د وزارت اړوند قوانین

د سند عنوان  

سند

اطلاعات ته د لاس‌رسي قانون دانلود قانون  
د واټ د ترانسپورټ د تنظیم قانون دانلود قانون  
د حق العبور د محصول د ځینو مادو تعدیل دانلود قانون  
د حق العبور د محصول قانون دانلود قانون  

 

پالیسۍ او ستراتیژۍ

د سند عنوان

سند

د ټولګټو وزارت ستراتیژي     دانلود پالیسی  

 

مقررې

د سند عنوان

سند

د لوړ تناژ بار وړونکو وسایطو د کنټرول مقرره    دانلود مقرره  
د لوړ تناژ باروړونکو د وزن او لیږد د کنټرول مقرره  دانلودمقرره