قوانین و اسناد وزارت

قوانین مرتبط  وزارت 

عنوان سند  سند
قانون جدید دسترسی به طلاعات  دانلود قانون  
قانون تنظیم ترانسپورت جاده دانلود قانون  
تعدیل برخی از قانون محصول حق العبور دانلود قانون  
قانون محصول حق العبور دانلود قانون  

 

پالیسی و ستراتیژی

عنوان سند  سند
استراتیژی وزارت فواید عامه دانلود پالیسی  

 

مقرره ها

عنوان سند  سند
مقرره کنترول وسایط نقلیه باربری بلند تناژ   دانلود مقرره  
مقرره کنترول وزن و ابعاد وسایط نقلیه بلند تناژ دانلودمقرره