اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها تحت دو لات

mopw_admin
logo

Publish Date

Closing Date

موضوع : اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها تحت دو لات را  به اساس قرارداد چهارچوبی تحت شماره تشخیصیه MOPW/(NRA)/1400/G-3051 , لات اول را به شرکت تجارتی مسعود نور  شماره جواز شرکت 13563 آدرس- چهاراهی حوزه 4 ، کابل،  به قیمت مجموعی حداکثر مبلغ 11،554،104  یازده میلیونو پنجصدو پنجاه و چهار هزارو یکصدو چهار افغانی و حد اقل مبلغ 8،664،591.8 هشت میلیونو ششصدو شصت وچهار هزارو پنجصدو نود و یک اعشاریه هشت افغانی و لات دوم را به شرکت ساختمانی و لوژستیکی طارق یونایتد شماره جواز شرکت D-39342 آدرس- پروژه بگرامی ، کابل،  به قیمت مجموعی حداکثر مبلغ 4،229،634  چهار میلیونو دو صدو بیست و نه هزارو ششصدو سی و چهار افغانی و حد اقل مبلغ 3،172،246 سه میلیونو یکصدو هفتادو دو هزارو دو صدو چهل و شش افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Documents

پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها تحت دو لات

.

6 months 2 weeks ago

.

More tenders

Sun, Feb 21 2021 9:33 AM
Background image

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(Consulting Services – Firms Selection)

Country:  Government of Islamic Republic of Afghanistan

Project:    Trans-Hindukush Road . . .

Mon, Feb 08 2021 9:11 AM
Background image

(Request for Bids Works)Construction of Baghlan to Bamyan (B2B) Asphalt Road, Segment-3 (47+040 to 60+760) Baghlan & Bamyan Provincesv

Specific Procurement Notice

Template

Request for Bids

Works

(Without Prequalification)

Employer: Ministry of Public Works

Project: Trans-Hindukush Road Connectivity Project . . .

Back to tenders