اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد!

ashraf_admin
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد!

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود؛ وزارت فواید عامه در نظر دارد در پروژه ترمیم سه پایه پل ( پل مغلیز پل غشی رباط و پل زیارت آخندزاده) مسیر شاهراه عمومی کابل - کندهار ولایت زابل لات دوم دارای نمر .MOPW/1401/W-017/NCB قرارداد دو پایه پل را با شرکت ساختمانی میرودان دارنده شماره جواز 42464-D به قیمت مجموعی (4,986,290) افغانی برای دو پایه پل ( پل غشی رباط اول به مبلغ 2,613,990 افغانی و پل زیارت آخندزاده به مبلغ 2,372,300 افغانی اعطاء نماید اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذكر و طي مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

.

1 year ago

.