اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرار داد

ashraf_admin
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرار داد

 

بدینوسیله به تآسی فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت فوایدعامه درنظر دارد قرار داد پروژه ( تهیه وتدارک پرزه جات مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها بابت سال مالی 1402 را به اساس قرار داد چهارچوبی) تحت شماره تشخیصیه MOPW/1402/G-13/NCB، با شرکت خدمات لوژستیکی زاهد شمس دارای نمبر جواز(D-41765) آدرس: بند 2 سرک 1 ناحیه 3 ولایت بغلان، شهر پلخمری به قیمت مجموعی حد اقل مبلغ(9,682,575.75) نو میلیون و ششصدو هشتادو دو هزارو پنجصدو هفتادو پنج عشاریه هفتادو پنج افغانی و حد اکثر مبلغ (14,507,913) چهارده میلیون و پنجصدو هفت هزارو نوصدو سیزده افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به وزارت محترم فوایدعامه وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

.

1 year ago

.