ساختمان سرک غور به سمت هرات ۲۰ فیصد پیشرفت کاری دارد

mopw_admin
Mon, Dec 14 2020 2:21 PM
ساختمان سرک غور به سمت هرات

ساختمان سرک غور به سمت هرات ۲۰ فیصد پیشرفت کاری دارد

این پروژه از سرک غور – هرات آغاز الی قریه باژگونه امتداد داشته  که قسمتی از پروژه  چغچران – گردندیوال به شمارمیرود ،این سرک  ۱۱ کیلومتر طول، 9 متر عرض، یک پایه پل به طول ۱۰۰ متر و ۴۶ پایه پلچک به سایز های مختلف را داراست به قیمت بیشتر از  ۸۰۹ میلیون افغانی با یک شرکت ساختمانی خصوصی قرار داد گردیده و تا کنون ۲۰ فیصد پیشرفت کاری دارد که نسبت سردی هوا اسفالت ریزی آن متوقف گردیده است .

پروژه  متذکره قسمتی از دهلیز شرق - غرب بوده که از سوی حکومت افغانستان تمویل و برای اتصال مناطق دور افتاده نقش مهمی را ایفا مینمابد  و نیز باشندگان مناطق کوتل سبزک، اخته خانه، حوض مرغان و قریه باژگونه از آن مستفید می گردند .

قابل ذکر است که ساختمان ۱۰ کیلومتر سرک غور - کابل که بخشی از پروژه چغچران – گردندیوال می باشد  ۷۷ فیصد پیشرفت کاری دارد.

وزارت فوایدعامه – کابل

۲۴ قوس ۱۳۹۹

سایت های مرتبط