اعلان کاریابی

ashraf_admin
Tue, May 10 2022 3:46 PM
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

وزارت فوایدعامه به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد تخنیکی و مسکلی به تعقیب آگهی قبلی، بست‌های مسلکی مرکزی و ولایتی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد.

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم درخواستی خویش را از طریق ریاست منابع بشری وزارت وفواید عامه و یا از ریاست های فواید عامه ولایتی به شکل حضوری بدست آورند.

نوت: شماره تماس: ۰۷۴۷۰۹۳۸۱۱

آدرس مرکز:کابل، سرک عمومی کابل – جلال آباد، سه راهی پکتیا کوت ریاست منابع بشری وزارت فوایدعامه.

Documents

بست های خالی وزارت فوایدعامه

.

1 year ago

.