اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

ashraf_admin
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه 7 باب ساختمان تعمیر کنترول سیستم ترازو ها در ولایات (زابل، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز و درهرات دوباب) دارای نمبر تشخیصیه MOPW/1401/W-001/NCB/REBID را باشرکت ساختمانی وسرکسازی داوری هلمند دارنده جواز نمبر (D-35156) با قیمت مجموعی 6,841,576 شش ملیونو هشتصدو چهل ویک هزارو پنجصدو هفتادو شش افغانی پروژه چهار باب ساختمان تعمیر کنترول سیستم ترازو ها (کاپیسا ، میدان وردک ، بامیان ، غزنی) دارای نمبر تشخیصیه MOPW/1401/W-002/NCB/REBID را با شرکت ساختمانی شاه محمود ژوند دارنده جواز نمبر (D-39799) به قیمت مجموعی (4,632,392) چهار میلیون شش صدو سی ودوهزار سه صدو نود دو افغانی و پروژه چهار باب ساختمان تعمیر کنترول سیستم ترازوها (جوزجان، سرپل، سمنگان دوباب) دارای نمبر تشخیصیه MOPW/1401/W-006/NCB/REBID را با شرکت ساختمانی و سرکسازی سلطان سلیمان انوری دارنده جواز نمبر (48762) به قیمت مجموعی (5,445,963.6) پنج میلیون وچهار صدو چهل پنج هزار ونه صدو شصت وسه اعشاریه شش افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده 50 قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

.

4 months ago

.