اطلاع عام تصمیم اعطای قرارداد

ashraf_admin
اطلاع عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود, وزارت فواید عامه در نظر دارد، در پروژه ترمیم سه پایه پل (پل تازه رباط، پل غشی رباط دوم و پل خارجوی) مسیر شاهراه عمومی کابل کندهار واقع ولایت زابل لات سوم، دارای نمبر تشخیصیه MOPW/1401/W-019/NCB قرارداد را با شرکت ساختمانی بیک آسیا دارنده شماره جواز  D-64344به قیمت مجموعی  (6,993,700) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

.

1 year ago

.