اطلاعیه

media_admin
اطلاعیه

وزارت فوایدعامه درنظر دارد قرار داد پروژه تهیه و تدارک 23 قلم وسایل تهویه تونل سالنگ مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها را به اساس قرار داد بالمقطع تحت شماره تشخیصیه MOPW/1402/G-42/NCB، با شرکت عبیدالله انصار لمیتد، دارای نمبر جواز (0101-15537) آدرس: سرک 3 تایمنی، مرکز کابل، افغانستان. به قیمت مجموعی مبلغ(8,888,888) هشت میلیون و هشتصدو هشتادو هشت هزارو هشتصدو هشتادو هشت افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به وزارت محترم فوایدعامه وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

.

10 months 3 weeks ago

.